Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18.9.2017

r-17-473-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-17-474-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce ZŠ Špitálská - rekonstrukce kuchyně
r-17-475-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu se ZŠ Litvínovská 600
r-17-476-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Revitalizace prostoru Jablonecká - Harrachovská", Praha 9
r-17-476-p1.pdf
Příloha
r-17-477-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci inv. akce "Výstavba pavilonu při Špitálská - zpevněné plochy"
r-17-477-p1.pdf
Příloha
r-17-478-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k revitalizaci bytového domu Verneřická 403/9, Praha 9, pro SV domu Praha 9, Verneřická 403, zastoupené společností KT ING s.r.o.
r-17-478-p1.docx
Příloha
r-17-479-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k sanaci základů domu Veltruská 603/14, Praha 9, pro Společenství vlastníků jednotek Veltruská 603/14, Praha 9, zastoupené společností STI Group s.r.o.
r-17-479-p1.docx
Příloha
r-17-480-us.pdf
uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 2110/2 a parc.č. 2110/15, vše v k.ú. Hloubětín, s Ing. Alešem Konrádem
r-17-480-p1.doc
Příloha
r-17-481-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemku parc.č. 953/4 a části pozemku parc.č. 657/2 v k.ú. Malešice
r-17-481-p1.docx
Příloha
r-17-482-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostorů Vysočanská 548/81, Praha 9 s paní MUDr. Tatjanou Součkovou ke dni 30. 9. 2017
r-17-482-p1.doc
Příloha
r-17-483-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP v 1. patře domu čp. 322, ulice Jablonecká č.or. 72, v Praze 9, kanceláře 1.31 o výměře 17,7 m2 a kanceláře 1.32 o výměře 19 m2 se společností QES Cert s.r.o., Drkolnovská 287, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram
r-17-483-p1.doc
Příloha
r-17-484-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 567, ul. Na břehu 9, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a paní Kateřinou Srbovou
r-17-484-p1.docx
Příloha
_processed_r-17-485-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Márií a Michaelou Nehodovou, neudělení výjimky ze "Zásad" Milanu Ferencovi
_processed_r-17-486-us.pdf
. Podání žaloby na zaplacení dluhu a udělení plné moci
r-17-487-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci inv.akce "ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce školní kuchyně"
r-17-487-p1.pdf
Příloha
r-17-488-us.pdf
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Parkovací dům na Proseku při ul. Vysočanská, Praha 9"
r-17-488-p1.pdf
Příloha
_processed_r-17-489-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb
_processed_r-17-490-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu panu Františku Ježkovi
r-17-491-us.pdf
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "ZŠ Novoborská-výstavba nového pavilonu"
r-17-491-p1.pdf
Příloha
r-17-492-us.pdf
Uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo "Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská"
r-17-492-p1.pdf
Příloha
r-17-493-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Skloněná č.p.307 a č.p. 308 v k.ú.Vysočany
r-17-494-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu č. 192/2000 uzavřené dne 7.9.2000 ve znění dodatků č. 1 - 5 nebytových prostorů v objektu Vysočanská 548/81, uzavřením Dodatku č. 6 mezi MČ Praha 9 a Společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063
r-17-494-p1.docx
Příloha
r-17-495-us.pdf
Nepřijetí/přijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - mateřskými a základními školami Prahy 9
r-17-496-us.pdf
Schválení realizace a fin. podpory projektu "Polytechnická výchova" pro žáky ZŠ P9
r-17-497-us.pdf
Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ Novoborská z 250 na 370 žáků s platností od 1.2.2018
r-17-498-us.pdf
Realizaci projektu převodu činností Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 na nově založený ústav Sociální služby Praha 9
r-17-499-us.pdf
Schválení odměny Josefu Pavlatovi - řediteli Divadla Gong – KVSC
r-17-500-us.pdf
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem rozšíření kamerového systému MČ Praha 9 se Společenstvím vlastníků jednotek Stoupající a Klíčovská
r-17-501-us.pdf
Návrh na uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy se spol. Trade centre Praha a.s.
r-17-502-us.pdf
Výzva MČ Praha 9 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského okruhu
r-17-503-us.pdf
Revokace usnesení RMČ P9 č. 287/17 ze dne 23.5.2017