Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.9.2019

r-19-497-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2019
r-19-498-us.pdf
Příspěvek Divadlu Gong na opravu výměnou oken a dveří
r-19-499-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-19-500-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy - Krizové řízení
r-19-501-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ P9 r. 2019 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
r-19-502-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
r-19-503-us.pdf
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2020
r-19-504-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt CHESTNUT
r-19-505-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu Odboru správy majetku a úprava rozpočtu HČ
r-19-506-us.pdf
Účast MČ Praha 9 na mezinárodním festivalu Architecture week Praha
r-19-507-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc. č. 2535/1 v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Drážní domy Libeň s.r.o.
r-19-508-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k demolici mostu "Y 513 Hrdlořezy" v k.ú. Hloubětín pro spol. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
r-19-509-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Přístavba ke stávajícímu objektu polikliniky Vysočanská" mezi MČ Praha 9 a spol. Property Sokolovská, s.r.o.
r-19-510-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3052/30 a parc.č. 3052/3 v k.ú. Libeň v rámci akce "NOVOSTAVBA TRIBUNY, STŘEDISKO MLÁDEŽE AC SPARTA PRAHA" pro Association Club Sparta Praha, zast. spol. VMS projekt, s.r.o.
_processed_r-19-511-us.pdf
Uzavření nájemních smluv k bytům a skončení nájmu bytu
_processed_r-19-512-us.pdf
Prodloužení nájmu bytů
_processed_r-19-513-us.pdf
Individuální stanovení kupní ceny bytu
_processed_r-19-514-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-19-515-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-516-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-19-517-us.pdf
Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, udělení plné moci k přihlášení této pohledávky
_processed_r-19-518-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 29/96 ze dne 28.02.1996 uzavřením Dodatku č.3, jehož předmětem je změna výše nájmu za období 09-11/2019
r-19-519-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví hl. města Prahy do správy MČ P9
r-19-520-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9
r-19-521-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
r-19-522-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. města Prahy do správy MČ P9
r-19-523-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 2418/1 v k.ú. Hloubětín
_processed_r-19-524-us.pdf
Prodej pozemků parc.č. 328/3 a 331/3 v k. ú. Prosek
_processed_r-19-525-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt.domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-19-526-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-527-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Drahobejlova 953, k.ú. Libeň, Praha 9
_processed_r-19-528-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-529-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v bytovém domě Kurta Konráda 567, k.ú. Libeň, Praha 9
_processed_r-19-530-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9
r-19-531-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Letňanská č.p. 329, 330 a 341 v k.ú. Prosek
_processed_r-19-532-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-533-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-534-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-19-535-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-536-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/167/2007 ze dne 9.8.2007 na pronájem NJ č. 967/103 v domě čp. 967, Sokolovská 187, Praha 9, schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky a udělení plné moci AK Mgr. Františka Steidla
r-19-537-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem NJ č. 227/101 v domě čp. 227, Sokolovská 264, Praha 9, se spol. RAPID SERVICE s.r.o., ke dni 31.12.2019
r-19-538-us.pdf
Schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k dočasnému užívání 19 řadových garáží ve vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVEG, IČO: 00222895, a uzavření změny smlouvy Dodatkem č.2
r-19-539-us.pdf
Uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce věci č. 2019/OSM/0185/DVYP se společností GVM-elements s.r.o., dohodou ke dni 20.9.2019
r-19-540-us.pdf
Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín
r-19-541-us.pdf
Schválení souhlasného stanoviska MČ P9 ke směně spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov mezi HMP a spol. BEK Construction spol. s r.o.
r-19-542-us.pdf
Uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0037/DDIL, uzavřené se společností Gardenline s.r.o.
r-19-543-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2019
r-19-544-us.pdf
Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Základní škole Litvínovská 600 z 800 na 1000 strávníků
r-19-545-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-19-546-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 10.9.2019
_processed_r-19-547-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad turnajem Ligy mistrů ve futsale, který se bude konat v termínu od 8. 10. 2019 do 13. 10. 2019 v UNYP ARENĚ
r-19-548-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže
r-19-549-us.pdf
Schválení žádosti o změnu účelu dotace a odložení vyúčtování dotace č. smlouvy 2017/KSTKMT/0037/DDOT
r-19-550-us.pdf
Revokace usnesení č. 479/19 ze dne 20.08.2019. Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu NUMERI se společností C&R Developments s.r.o. a společností WEST MEDIA, s.r.o.