Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.8.2016

r-16-429-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
r-16-430-us.pdf
Smlouva o spolupráci - pořádání akce Den zdraví 2016 na Pokliklinice Prosek
r-16-431-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
r-16-432-us.pdf
Převod mezi fondy Mateřské školy U Nové školy
r-16-433-us.pdf
Navýšení rozpočtu Servisu informačních technologií
r-16-434-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1123/2, parc.č. 73 a parc.č. 74 vše v k.ú. Prosek pro společnost Architektonický ateliér ULTRA zast. GMT NEMO, s.r.o.
_processed_r-16-435-us.pdf
Povolení splátek dluhu Marku Rocheltovi
_processed_r-16-436-us.pdf
Povolení splátek dluhu panu Štěpánovi Zborníkovi
_processed_r-16-437-us.pdf
Prominutí zbytku poplatku z prodlení p. Františku Kašpárkovi
r-16-438-us.pdf
Informace-počet uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčt.služeb, poplatku a úroku z prodlení za 2.čtvrtletí roku 2016
_processed_r-16-439-us.pdf
Uzavření změny smlouvy k bytu s B.Musilovou, R. Vacínovou, uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s J. Pelantovou, skončení nájmu bytu s manžely Rokytovými
_processed_r-16-440-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s K. Malečkovou, s manžely Hochovými, Fraňkovými, Edelmannovými a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s D. Weisem, Janou Indruchovou
_processed_r-16-441-us.pdf
Uzavření smluv o nájmu nebytových jednotek - garáží v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-16-442-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci "Parkovací místa Prosek Veltruská - Litoměřická"
_processed_r-16-443-us.pdf
Podání žaloby a udělení plné moci
_processed_r-16-444-us.pdf
Prominutí zbytku poplatku z prodlení p. Stanislavu Slabému
r-16-445-us.pdf
Povolení splátek dluhu spol. Vulkán Kontur, s.r.o.
_processed_r-16-446-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-16-447-us.pdf
Povolení splátek nedoplatku
r-16-448-us.pdf
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení uchazeče v rámci VZ na akci "Výstavba pavilonu Špitálská, Praha 9" - užší řízení
r-16-449-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská - přestavba kuchyně"
r-16-450-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "ZŠ Špitálská - přestavba Bumbálku - příprava území"
r-16-451-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce školní kuchyně vč. gastro vybavení - stavební část"
r-16-452-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - stavební úpravy - kuchyň a jídelna"
_processed_r-16-453-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu NP v domě čp.567, ul.Sokolovská 306, Praha 9, s Ing. Evou Svejkovskou
r-16-454-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 813 a souvisejícího pozemku parc.č. 100/2, k.ú. Prosek s paní MVDr. Petrou Kišovou
r-16-455-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP v přízemí domu čp. 549, ulice Vysočanská č.or. 79 v Praze 9, k.ú. Prosek, “Etincelle, o.s.“
r-16-456-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Bezbariérové přechody Českobrodská Praha 9 - č. stavby 60229" mezi MČ P9 a spol. TSK hl. m. Prahy
_processed_r-16-457-us.pdf
Povolení splátek nedoplatku za vyúčtování Renatě Hencové
r-16-458-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci stavebního záměru "Polyfunkční dům Bassova" mezi MČ Praha 9 a společností CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s.
r-16-459-us.pdf
Revokace usnesení RMČ P9 č. 319/16 ze dne 7.6.2016
r-16-460-us.pdf
Návrh na jmenování komise pro otvírání obálek a vyhodnocení došlých nabídek ve výběrovém řízení na prodej pozemků v k.ú. Hloubětín
r-16-461-us.pdf
Schválení dohody o uznání dluhu
r-16-462-us.pdf
Schválení kapacit mateřských škol pro šk.rok 2016/2017
r-16-463-us.pdf
Vymezení školského obvodu spádové školy u MŠ zřizovaných MČ P9
r-16-464-us.pdf
Jmenování komise k otevírání obálek a posouzení splnění kvalifikace v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním s názvem " Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9"
r-16-465-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ Praha 9 nad běžeckou akcí "Urban Challenge"
r-16-466-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2016