Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 15.8.2017

r-17-392-us.pdf
Udělení souhlasného stanoviska k žádosti RC Sparta Praha, z.s. Kovanecká 2405/27, Praha 9 , IČ 60433868 o výstavbu "Sportoviště s umělou trávou Podviní" na pozemku p.č. 3052/34 v k.ú. Libeň
r-17-392-p1.pdf
Příloha
r-17-393-us.pdf
Vrácení části finanční podpory projektu Park Balabenka
r-17-394-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Kultura
r-17-395-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru vnitřní správy
r-17-396-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
r-17-397-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-17-398-us.pdf
Navýšení a změna rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
r-17-399-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly Bezpečnost
r-17-400-us.pdf
Akce Ovocná slavnost 2017 v Klíčovských sadech
_processed_r-17-401-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci "Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku"
_processed_r-17-402-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci "Regulace topných systémů na objektech ústavu Sociální služby Praha 9"
_processed_r-17-403-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu se ZŠ Novoborská 371, ZŠ Litvínovská 600, Ladislavem Valachem, uzavření nájemní smlouvy s Irenou Radovou
_processed_r-17-404-us.pdf
Povolení splátek dluhu na nájemném a službách za nebytovou jednotku - garáž č. 856/420 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, k.ú. Prosek paní Jindřišce Copové
_processed_r-17-405-us.pdf
Povolení splátek nedoplatku
_processed_r-17-406-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Marií Zachovou, Veronikou Hradeckou, Lukášem Svobodou, manžely Hochovými a Fraňkovými, Janem Sklenářem st. a ml., Lenkou Jelenovou, uzavření NS k bytu s Nikolou Hutníkovou, Janem Procházkou, skončení nájmu bytu s J. Staňkovou
_processed_r-17-407-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu se ZŠ Novoborská 371
r-17-408-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k vybudování el. přípojky v rámci akce "Praha 9 - Prosek, Veltruská parc.č. 628/65, kNN" pro společnost PREdistribuce, a.s., zastoupenou společností STAVBA BARTOŠ s.r.o.
r-17-408-p1.docx
Příloha
_processed_r-17-409-us.pdf
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "ZŠ Špitálská-kuchyň-stavební část - II.etapa
_processed_r-17-410-us.pdf
Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a udělení plné moci
r-17-411-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 ke vstupu na pozemky parc.č. 15, 17, 18/1, 19, 1760/3, 2313/1 a par.č. 2601 vše v k.ú. Hloubětín pro hl.m. Prahu, zast. spol. Šindlar s.r.o.
r-17-411-p1.docx
Příloha
_processed_r-17-412-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Poliklinika Prosek - objekt 01, sekce 04"
_processed_r-17-413-us.pdf
Uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 1915/13, parc.č. 1915/17, parc.č. 1915/18, parc.č. 1915/19 a část pozemku parc.č. 1915/16, vše v k.ú. Vysočany, se společností UNIPETROL RPA, s.r.o.
_processed_r-17-414-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0553/ONAN ze dne 23.9.2015, ve znění dodatků č.1 a č.2 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.3 mezi MČ Praha 9 a spol. Potrubní systémy Pipeco s.r.o.
_processed_r-17-415-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Lubicou Oláchovou a Josefem Vrážkem
_processed_r-17-416-us.pdf
Podání odvolání ve věci návrhu manželů Vrzalových o určení neoprávněnosti výpovědi z nájmu bytu a na udělení plné moci
r-17-417-us.pdf
Schválení dodatku ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR "Nástavba L 490"
r-17-418-us.pdf
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "MŠ Kovářská - stavební úpravy dětských oddělení"
r-17-419-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Špitálská
r-17-420-us.pdf
Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2017/2018
r-17-421-us.pdf
Změna platu ředitelky Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
r-17-422-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy k přípravě rozvojových projektů a investičních záměrů na území MČ Praha 9 směřujících k rehabilitaci velkých transformačních území a smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem, jejímž předmětem je odborné posouzení projektu rozvoje území bývalé továrny Praga v Kolbenově ulici v Praze 9 – Vysočanech
r-17-423-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za II. čtvrtletí 2017
r-17-424-us.pdf
Udělení mimořádné odměny J.Pavlatovi, řediteli Divadla Gong – KVSC
r-17-425-us.pdf
Svolání 16. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-17-426-us.pdf
Schválení zadávací dokumentace na distribuci časopisu " Devítka " a zveřejnění výzvy na distribuci časopisu " Devítka
r-17-427-us.pdf
Schválení zadávací dokumentace na vydávání časopisu " Devítka " a zveřejnění výzvy na vydávání časopisu " Devítka "