Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Prahy 9

396/09

Změna v usnesení RMČ P9 č. Us 393/09 ze dne 8.7.2009

397/09

Změna v usnesení RMČ P9 č. Us 103/09 ze dne 24.2.2009

398/09

Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2009 o fin.prostředky na zabezpečení výkonu agendy soc.právní ochrany dětí

399/09

Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na realizaci „Krajského programu prevence kriminality hl.m. Prahy 2009“

400/09

Převod. fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na vypracování tepelných auditů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

401/09

Uzavření fin. vypořádání za r. 2008 mezi hl.m. Prahou a MČ P9

402/09

Rozpočtová opatření v oblasti investic

403/09

Převod fin.prostředků na IT z běžných výdajů do investic

404/09

Rozpočtové opatření v kapitole Vnitřní správa na provoz IT

405/09

Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím pí Senftové

406/09

Pronájem 6 lůžek na ubytovně U Svobodárny 12/1110, Praha 9

407/09

Informace o počtu uzavřených Dohod o splátkách dluhu na nájemném, 
vyúčtování služeb, poplatku z prodlení a nákladech soudního řízení za II. čtvrtl. 2009

408/09

Uzavření dodatku č. 3 se společn. IC HOTELS, a.s.(Spojovací 306/12)

409/09

Uzavření dodatku č. 3 se společn. IC HOTELS, a.s. (Novoysočanská 589/7)

410/09

Uzavření NS na pronájem NP v domě Vysočanská 546 s p. F. Wankem

411/09

Uzavření dodatku č. 2 se společn. GELWIA, s.r.o.

412/09

Ukončení smlouvy o výpůjčce se Svazem skautů a skautek JUNÁK a uzavření NS na pronájem NBP Sokolovská 570/310, P9 s OS Zlatá kotva

413/09

Ukončení MS s M. Vojtíškem dohodou a uzavření MS s REBE consulting, s.r.o.

414/09

Povolení splátek nedoplatků za vyúčtování za rok 2008

415/09

Uzavření dodatku č. 2 k NS k bytu s pí Chudobovou

416/09

Uzavření nové NS k bytu s pí Hrčiakovou

417/09

Ukončení náj. vztahu k bytu dohodou a uzavření nové NS se ZŠ Na Balabence

418/09

Ukončení náj.vztahů dohodou k bytům s pí Nebesářovou a manž. Soukupovými

419/09

Udělení výjimek ze „Zásad pronajímání bytů“ p. Pšenicovi,pí Unčovské a pí Hartingerové

420/09

Uzavření dodatku k NS k bytu s Bc. Chromem a manžely Sykytovými

421/09

Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu " Rekonstrukce
předávací stanice č.1 - 1.PP, 1.etapa ZŠ Na Balabence 800/7, Praha 9"

422/09

Uzavření smlouvy o dílo na "Realizaci půdní vestavby Drahobejlova 1413/41", Praha 9

423/09

Uzavření smlouvy o dílo na „Realizaci půdní vestavby Drahobejlova 1255/543, P9

424/09

Zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na "Rekonstrukci administrativního objektu Jablonecká 322, Praha 9"

425/09

Jmenování hodnotící komise na zadání VZ „Dům sociálních služeb Hejnická“ Praha 9

426/09

Uzavření NS k bytu s pí Průšovou

427/09

Uzavření dodatku k NS k bytu s panem Vackem a s Gymnáziem Litoměřická 726, Praha 9

428/09

Podání výpovědí z nájmu bytu

429/09

Zvolení kandidátů do funkce přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 9 a projednání rezignace pí Vybíralové na funkci přísedící

430/09

Udělení souhlasu společn. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ke zřízení a provozování vnitřních komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

431/09

Stanovení platu nově jmenované ředitelky MŠ Šluknovská

432/09

Platový postup ředitelky MŠ Pod Krocínkou 466

433/09

Plán kontrolní činnosti na II. pol. 2009

434/09

Návrh vyjádření k oznámení záměru „Soubor staveb TESLA, k.ú. Hloubětín, Praha 9

435/09

Provoz předzahrádky restaurace BELLA v Rumburské ulici