Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9, ze dne 10.5.2016

r-16-246-us.pdf
Zapojení finančního daru od Městské části Praha 20 na akci Předškoláček do rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
r-16-247-us.pdf
Projekt Energetické úspory se zárukou u vybraných objektů MČ Praha 9
r-16-248-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků ZŠ a MŠ Na Balabence
r-16-249-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o poskytnuté dotace v rámci OPPK na projekt Park Balabenka
r-16-250-us.pdf
Výstavy České památky v Paříži 2016 a Architektura pro korunu – Lidé a architektura v době Karla IV.
r-16-251-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ P9 o prostř. na úhradu výdajů za pohřbení zemřelého
r-16-252-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic OŠEF ÚMČ P9
r-16-253-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na výkon pěstounské péče
r-16-254-us2.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Kateřinou Metelkovou, uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Andreou Cihlářovou, Václavem Holubem a skončení nájmu bytu s Jaroslavou Koščovou
r-16-255-us2.pdf
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s V. Lillingovou a s M. Jarišem
r-16-256-us2.pdf
Uzavření změny smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/469/2010 ze dne 9.11.2010 dodatkem č.1, mezi MČ Praha 9 a spol. Bikemarast.cz
r-16-257-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 650, Kolbenova 22, k.ú. Vysočany, Praha 9, č. 2015/OSM/0253/ONAN ze dne 18.5.2015 a uzavřením Dodatku č.1 mezi MČ Praha 9 a panem D. Kriso
r-16-258-us2.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu zděné garáže ve dvoře objektu čp. 1601, Drahobejlova 35 v Praze 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a panem Danielem Benonim
r-16-259-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu č. 332/2006 ze dne 29.9.2006 ve znění dodatků č.1 a č.2, mezi MČ Praha 9 a spol. Miloš Křeček KK, s.r.o., uzavřením Dodatku č.3, kterým se vydává úplné znění nájemní smlouvy
r-16-260-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 392/3 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-16-261-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu částí pozemků parc.č. 63, parc.č. 66/1, parc.č. 509/1 a parc.č. 510 vše v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví HMP
r-16-262-us.pdf
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na dodávku tepelné energie mezi Pražská Teplárenská a.s. a MČ P9
r-16-263-us.pdf
Uzavření Dohody o narovnání ve vztahu k ukončení NS mezi MČ P9 a Vodafone Czech Republic a.s. a SVJ Sokolovská 967 a 968
r-16-264-us.pdf
Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek, a.s. za rok 2015
r-16-265-us.pdf
Podání návrhu na vstup MČ Prahy 9 do řízení vedeného před Obvodním soudem pro Prahu 9 a udělení plné moci JUDr. Pavlíně Širůčkové, Ph.D k zastupování v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům v k.ú. Prosek
r-16-266-us.pdf
Zajištění navýšení poskytnuté podpory k projektu „Zateplení SSS Českolipská Praha 9“ – Dodatek č.1
r-16-267-us.pdf
Zajištění navýšení poskytnuté podpory k projektu „Zateplení SSS Harrachovská Praha 9“ –Dodatek č.2 ke smlouvě o financování
r-16-268-us.pdf
Schválení Rámcové smlouvy o poskytování poradenství v oblasti soc. služeb
r-16-269-us.pdf
Záměr centralizovaného nákupu elektrické energie pro rok 2017
r-16-270-us.pdf
Schválení "Memoranda o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka"
r-16-271-us.pdf
Schválení udělení Záštity starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí pro děti Človíčku do toho! na stadionu AC Sparta Praha Podvinný mlýn
r-16-272-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 9. zasedání ZMČ P9
r-16-273-us.pdf
Koncepce jednotného parkování na území MČ Praha 9
r-16-274-us.pdf
Schválení Smlouvy o zániku zástavního práva
r-16-275-us.pdf
Schválení výzvy k upuštění od dražby budovy čp. 152, rodinného domu, postaveného na pozemku p.č. 871, zast.plocha a nádvoří, v k.ú. Prosek