Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 15.3.2016

r-16-089-us.pdf
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu r. 2015
r-16-090-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o účelovou dotaci na údržbu plastik
r-16-091-us.pdf
Navýšení rozpočtu o finanční dar od Ing. Mojmíra Kučery a BISTROFF a JOHNSON, a.s.
r-16-092-us.pdf
Navýšení rozpočtu o finanční dar od YIT Stavo, s.r.o.
r-16-093-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů krizového řízení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-16-094-us.pdf
RO v rámci rozpočtu OE, OŠEF, OSM a OVÚR ÚMČ Praha 9
r-16-095-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o finanční prostředky pro Středisko sociálních služeb na poskytování sociálních služeb
r-16-096-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ P9 roku 2016 o nevyčerpané části finančních prostředků z účelové dotace přijaté v rámci OPPK na projekt Park Srdce II v roce 2015
r-16-097-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin. prostředky na realizaci projektů v rámci titulu Evropské hl.m.sportu 2016
r-16-098-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin. prostředky na realizaci projektu Cesta k trůnu
r-16-099-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na výkon pěstounské péče
r-16-100-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů r.2016 o účelovou dotaci na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovní v rámci grant.programu pro oblast adiktologických služeb
r-16-101-us.pdf
Povolení splátek dluhu a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu, na dobu určitou, s nesvéprávným panem Petrem Hrubcem, prostřednictvím jeho opatrovníka
r-16-102-us.pdf
Povolení splátek dluhu manželům Trejbalovým a pí V. Klennerové
r-16-103-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-16-104-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0385/2012 ze dne 9.10.2012, mezi MČ Praha 9 a spol. HODIS s.r.o., IČ: 24726931, uzavřením Dodatku č.1
r-16-105-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/382/2011 ze dne 30.9.2011, mezi MČ Praha 9 a spol. TIMO s.r.o., IČ: 45276773, uzavřením Dodatku č.1
r-16-106-us.pdf
Informace o nesplnění podmínek p. Václavem Kavkou a Janem Johnem
r-16-107-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Evou Červinkovou a Mousesem Arabjanem, Janem Polákem, Vlastou Tejedovou, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Karolínou Malečkovou, Vladimírem Bubeníkem, manžely Fraňkovými
r-16-108-us.pdf
Uzavření nových NS a změn NS - dodatky s nájemci domu Skloněná 307/18
r-16-109-us.pdf
Změna nájemní smlouvy č. NAN/OSM/34/2010 ze dne 28.1.2010 uzavřením dodatku č. 1 mezi MČ a paní Hanou Mizerovou
r-16-110-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k návrhu na bezúplatný převod pozemku parc.č. 640/62, k.ú. Prosek do vlastnictví hl.m. Prahy od Úřadu pro zastupování státá ve věcech majetktových
r-16-111-us.pdf
Stanovisko MČ P9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3080/1 a parc.č. 3079/6 k.ú. Libeň pro spol. INSET s.r.o.
r-16-112-us.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném spol. Bentley-Lamborghini Praha a Společnosti ekonomických poradců, s.r.o.
r-16-113-us.pdf
Podání výpovědí z nájmu bytu
r-16-114-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu uzavřením dodatku č.1 mezi MČ P9 a firmou N&M Trading Company Limited, s.r.o.
r-16-115-us.pdf
Změna kupní smlouvy uzavřením dodatku č. 1 mezi MČ P9 a J. Zahradníkovou
r-16-116-us.pdf
Změna Smlouvy o zbudování komunikace týkající se území nazvaného „Krejcárek“ uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ P9 a spol. IPP Invest s.r.o.
r-16-117-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 k využití pozemku parc.č. 2374/2 v k.ú. Hloubětín pro Mgr. Jakuba Dvořáčka a PhDr. Veroniku Langerovou, Ph.D zast. spol. Master Desing s.r.o.
r-16-118-us.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb
r-16-119-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/167/2007 ze dne 9.8.2007, mezi MČ Praha 9 a p.M.Vestenickým - VestDent, IČ: 75031779, uzavřením Dodatku č.1
r-16-120-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 816 a souvisejících pozemků, k.ú. Prosek, v Parku přátelství, v Praze 9 – Proseku s firmou HS Food-services, s.r.o
r-16-121-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu mezi MČ P9 a spol. GW FOTO, s.r.o. uzavřením Dodatku č. 2
r-16-122-us.pdf
Potvrzení výsledků výběrového řízení na prodej volných byt.jednotek z majetku MČ P9
r-16-123-us.pdf
Schválení žádosti o dotaci na zajištění bydlení azylantů v r. 2016
r-16-124-us.pdf
Schválení přijetí daru Základní školou Špitálská
r-16-125-us.pdf
Schválení navýšení kapacity ZŠ Novoborská z 900 na 1050 žáků
r-16-126-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k řešení přechodu pro chodce u zastávky MHD Nový Prosek
r-16-127-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za IV. čtvrtl.2015
r-16-128-us.pdf
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu ÚMČ P9 na rok 2016
r-16-129-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ Praha 9 na akcemi DDM Praha 9: Cesta do Antarktidy, Májový minifest, Začínáme
r-16-130-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ Praha 9 nad seminářem „Sucho II“
r-16-131-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 8.ZMČ ze dne 23.2.2016
r-16-132-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu NP v budově ÚMČ P9
r-16-133-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o souhlas se změnou funkčního využití objektů „Bytového a administrativního komplexu Krejcárek“
r-16-134-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o souhlas se změnou funkčního využití objektů J+K „AFI CITY – soubor staveb Kolbenova ulice, Praha 9“
r-16-135-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k umístění výjimečně přípustné stavby s názvem „VILLAREVA – polyfunkční dům při ul. Nad Kelerkou, Praha 9 na pozemcích č. parc. 503/1 k.ú. Prosek a 1667/22 k.ú. Vysočany
r-16-136-us.pdf
Připomínky a úpravy k novému celoměstskému systému parkování (ZPS) na území MČ P9 Libně a Vysočany
r-16-137-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2016 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí roku 2015