Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.12.2019

r-19-708-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace na projekty schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-19-709-us.pdf
Poskytnutí dotace společnosti SUPER PRODUCTION s.r.o. na podporu projektu PRAGUE PRIX 2019
r-19-710-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
r-19-711-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
r-19-712-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a navýšení rozpočtu HČ
r-19-713-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-19-714-us.pdf
Navýšení rozpočtu OKMT a navýšení rozpočtu HČ
_processed_r-19-715-us.pdf
Udělení výjimky, uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu
r-19-716-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. 2019/OSM/0227/ONAP ze dne 12.6.2019, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností TERMONTA PRAHA a.s.,IČO: 47116234
r-19-717-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č.2019/OSM/0173/DDIL "Rekonstrukce historické budovy U Brabců" ze dne 10. 6. 2019, uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP, a.s.
_processed_r-19-718-us.pdf
Individuální stanovení kupní ceny bytu
_processed_r-19-719-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-19-720-us.pdf
Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem NP - spol. EURECA SHOPS s.r.o.
_processed_r-19-721-us.pdf
Povolení splátek dluhu, uzavření nové nájemní smlouvy zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu, uzavření smlouvy o ubytování
r-19-722-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 628/177 v k.ú. Prosek v rámci akce "Plynová kotelna pro vytápění a ohřev TV" pro Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 573-574, Praha 9, zast. spol. TO SYSTEM s.r.o.
_processed_r-19-723-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 96/2 a parc.č. 97/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "LIDL Rokytka - stavební úpravy a přístavba objektu Sokolovská 202" pro spol. LIDL Česká republika v.o.s., zast. spol. Foster Facility a.s
_processed_r-19-724-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu parc. č. 392/28 k.ú. Prosek o výměře 13 m2 ve vlastnictví HMP za účelem scelení pozemků pod stavbou ve vlastnictví žadatelů
r-19-725-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 158/5, části pozemku parc. č. 1940 a pozemku parc. č. 1941/5, všechny v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Česká inspekce životního prostředí
r-19-726-us.pdf
Finanční vypořádání přijatých plateb nájemného se spoluvlastníky pozemků v k.ú. Vysočany
_processed_r-19-727-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NJ 357/101 v 1. NP domu čp. 357, ulice Jablonecká č. or. 27, Praha 9, k.ú. Střížkov, se spolkem RESYS - záchranná služba
r-19-728-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Parkovací dům u Polikliniky Prosek - technická vybavenost"
r-19-729-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Využití srážkových vod - střechy Poliklinika Etapa I"
r-19-730-us.pdf
Stanovení platů ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 od 1.1.2020
r-19-731-us.pdf
Odměny ředitelů škol zřízených Městskou částí Praha 9 za II. pol. šk. roku 2018/2019
r-19-732-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 7.zasedání ZMČ P9, konaného dne 19.11.2019
r-19-733-us.pdf
Zrušení usnesení Rady Městské části Praha 9, č. Us RMČ 355/19 ze dne 11.06.2019, k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356, vše v katastrálním území Letňany Praha 18, při ulici Lovosická
r-19-734-us.pdf
Změna směrnice pro používání sociálního fondu Polikliniky Prosek, a.s.
r-19-735-us.pdf
Stanovení odměn statutárních orgánů společností Garáže Lovosická s.r.o., Hortus správa zeleně s.r.o. a Poliklinika Prosek a.s. za uplynulé období
r-19-736-us.pdf
Zrušení usnesení č. 304/19 ze dne 28.5.2019. Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu NUMERI se společenstvím vlastníků jednotek domu Jablonecká 715/9
r-19-737-us.pdf
Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS P9
r-19-738-us.pdf
Uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem OKNA SCH s.r.o. na výměnu oken v 1. patře ve staré budově Úřadu MČ Praha 9
r-19-739-us.pdf
Úprava rozpočtu investic
r-19-740-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
r-19-741-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II