Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 13.12.2016

r-16-685-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelové dotace v rámci Operačního programu Praha . pól růstu na projekt Dětské skupiny Prosek
r-16-686-us.pdf
Změna v rámci rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
r-16-687-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9-dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga a na posílení mzdových prostředků škol
r-16-688-us.pdf
Poskytování poradenství v oblasti sociálních služeb v rámci projektu transformace příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb
r-16-689-us.pdf
Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Kytlická
r-16-690-us.pdf
Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Veltruská
r-16-691-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ P9 r.2016 o vratku části dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga
r-16-692-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti
r-16-693-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostř. na výkon pěstounské péče
r-16-694-us.pdf
Navýšení limitu objemu mzdových prostředků zaměstn. SSS pro r.2016
r-16-695-us.pdf
Převod fin.prostředků v rámci rozpočtu výdajů SIT
r-16-696-us.pdf
Úprava finančního plánu VHČ na r. 2016
_processed_r-16-697-us.pdf
Uzavření změny smlouvy k bytu se Štěpánem Lasákem, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Petrem Musilem a Evou Musilovou Novákovou a s Marií Liškovou
_processed_r-16-698-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Jiřinou Jedličkovou, Antonií Žákovou a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Marií Daňkovou (dříve Žoltakovou), Evou Krokovou
r-16-699-us.pdf
Schválení textu odpovědi paní Lence Zounkové
r-16-700-us.pdf
Úprava v inven. seznamu nedok.inv. u položek menších než 100 000,-
r-16-701-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 628/209 Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-16-702-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce „Bytový a ubytovací komplex Krejcárek, veřejný park a revitalizace uličního parteru" mezi MČ P9 a společností PREdistribuce a.s.
r-16-703-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k realizaci projektu Klíčovský biokoridor - etapa II. část a) pro spolek Krocan o.s.
r-16-704-us.pdf
Uzavření souhlasného prohlášení dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí mezi MČ Praha 9 a paní ing. Libuší Kovaříkovou ohledně pozemků parc. č. 845/4, 845/5, 845/6 a 845/7 vše k.ú. Střížkov
r-16-705-us.pdf
Pronájem nebyt.prostor v objektu čp. 322, ul. Jablonecká č.or.72, Praha 9
r-16-706-us.pdf
Vyřazení nedokončených investic z katalogu projektů
r-16-707-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „Bytový a ubytovací komplex Krejcárek, veřejný park a revitalizace uličního parteru" mezi MČ Praha 9 a společností EDIFICE Krejcárek, s.r.o.
_processed_r-16-708-us.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném vč. služeb
_processed_r-16-709-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-16-710-us.pdf
Schválení platů ředitelů mateřských a ZŠ zřizovaných MČ P9
_processed_r-16-711-us.pdf
Uzavření smlouvy o provozu dětského Dopravního hřiště
r-16-712-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ P9 do evidence MŠ Pod Krocínkou a MŠ U Vysočanského pivovaru
r-16-713-us.pdf
Souhlas s přiloženým seznamem žadatelů o uzavření NS s DPS SSS MČ P9
r-16-714-us.pdf
Schválení Smlouvy o spolupráci při převodu činností z příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb na Sociální služby Praha 9, z. ú.
r-16-715-us.pdf
Vyřazení nefunkčních položek z majetku SSS MČ Praha 9
r-16-716-us.pdf
Projednání žádosti o záštitu starosty MČ P9 nad 2.ročníkem akce Urban Challenge
r-16-717-us.pdf
Schválení kroniky MČ Praha 9 za rok 2015
r-16-718-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 12.ZMČ P9
r-16-719-us.pdf
Schválení smlouvy o odstranění dočasné stavby na pozemku parc.č. 1908/6, k.ú. Vysočany při ul. Odlehlá
r-16-720-us.pdf
Volba statutárního orgánu spol. Garáže Lovosická s.r.o.
r-16-721-us.pdf
Uzavření kupní smlouvy k věcnému daru pro HZS hl.m. Prahy
r-16-722-us.pdf
Uzavření kupní smlouvy pro nákup resuscitačních komplet