Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 20.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 15.11.2016

r-16-620-us.pdf
Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy - MČ Praha 9 k 31.12.2016
r-16-621-us.pdf
Vyhlášení grantových programů MČ Praha 9 na rok 2017
r-16-622-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. - 3. čtvrtletí 2016
r-16-623-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v 1. čtvrtletí 2017
r-16-624-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-16-625-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků škol
r-16-626-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu v sociální oblasti
r-16-627-us.pdf
Navýšení rozpočtu OŠEF ÚMČ P9
r-16-628-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu investic
r-16-629-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury,mládeže a tělovýchovy
r-16-630-us.pdf
Poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
_processed_r-16-631-us.pdf
Skončená nájmu bytu se Svatoplukem Staussem
_processed_r-16-632-us.pdf
Udělení plné moci
_processed_r-16-633-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebyt.jednotky – garáže v objektu čp. 856, ul. Lovosická, P9, k.ú. Prosek
_processed_r-16-634-us.pdf
Povolení splátek dluhu paní Antonii Žákové
_processed_r-16-635-us.pdf
Povolení splátek dluhu a uzavření NS s pí Martou Převrátilovou
r-16-636-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-637-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31, k.ú. Střížkov, Praha 9
_processed_r-16-638-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-639-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-640-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-641-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.364/13 - č.p.365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-642-us.pdf
Odejmutí oprávnění Městské části Praha 9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy
r-16-643-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech vytipovaných k výstavbě půdních bytů po provedené vestavbě bytů
r-16-644-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt .domě v rámci II. vlny privatizace
r-16-645-us.pdf
Udělení souhlasného stanoviska k žádosti AC Sparta –Florbal z.s. Kovanecká 2405/27 , Praha 9, IČ 68378866 o výstavbu sportovní haly/ školní tělocvičny v areálu ZŠ Novoborská na části pozemku č.p. 845/5 v k.ú. Střížkov
r-16-646-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9
r-16-647-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9
r-16-648-us.pdf
Vyplacení mimořádné odměny ředitelce SSS MČ Praha 9
r-16-649-us.pdf
Změna platu ředitelky SSS MČ Praha 9
r-16-650-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru ZŠ Litvínovská 500
r-16-651-us.pdf
Odměny ředitelů škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 za II. pololetí školního roku 2015/2016
r-16-652-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OŠEF ÚMČ P9 do evidence ZŠ Litvínovská 500
r-16-653-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého přísp. org.ZŠ a MŠ
r-16-654-us.pdf
Návrhy termínů konání jednání RMČ a ZMČ P9 na I. pol. 2017
r-16-655-us.pdf
Poskytnutí věcného daru OŘ Policie ČR Praha III.
r-16-656-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Hašičskému záchrannému sboru hl.m. Prahy
r-16-657-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Městské policii hl.m. Prahy
r-16-658-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za III.čtvrtl.2016 a porovnání se stejným obdobím r.2015
r-16-659-us.pdf
Schválení znění zadávací dokumentace "Sdružené služby dodávky elektrické energie" včetně poptávkového formuláře
r-16-660-us.pdf
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
r-16-661-us.pdf
Vyhlášení "Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu nestátních nezis.organizací působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují organiz. sportovní výchovu dětí a mládeže a jsou registrované v jednotl.nestatních organizacích
r-16-662-us.pdf
Uzavření smlouvy o převodu správy majetku
r-16-663-us.pdf
Problematika „Hostince U Brabců“
r-16-664-us.pdf
Souhlas s rámcovou smlouvou o zajištění veřejných služeb a Smlouvou o výpůjčce