Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 23.1.2018

r-18-021-us.pdf
Uzavření smlouvy o provedení auditu účetního období 2017 Ing. P. Koutníkem – členem KA ČR
r-18-022-us.pdf
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Poliklinika Prosek - dostavba"
r-18-022-p1.pdf
Příloha
r-18-023-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu se ZŠ Litvínovská 500
_processed_r-18-024-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Libuší Forgáčovou, Hanou Šubovou, Jolanou Domínquezovou a Karolínou Dohnalovou, podání žaloby na vyklizení bytu Jaroslavem Hodrem
r-18-025-us.pdf
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo "ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu"
r-18-026-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 636/17 ze dne 28.11.2017 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 357/101 v k.ú. Střížkov, s Šárkou Růžkovou, IČ: 49263676
r-18-027-us.pdf
Provedení vzájemného zápočtu závazků a pohledávek mezi MČ Praha 9 a paní Ninou Quittnerovou, IČ:88838145, schválení podání žalob o vyklizení NJ č. 781/101, o zaplacení dlužné částky na paní Ninu Quittnerovou a udělení plné moci AK Mgr. Františka Steidla
r-18-028-us.pdf
Uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k pozemkům v k.ú. Střížkov
_processed_r-18-029-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu paní Zdence Chalupské
_processed_r-18-030-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s K.Dolejšovou, Jarmilou Vojče a K.Čermákovou Bc. DiS.
r-18-031-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k projektové dokumentaci z X.2017 zpracované generálním projektantem IQ stavby a projekty s.r.o., IČ: 03640485, pro Matějkovou Kamilu a Roučku Lukáše, zastoupené Matějkou Jakubem
r-18-031-p1.pdf
Příloha
_processed_r-18-032-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu Lucii Polánkové
r-18-033-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek v rámci akce "RVDSL1801_A_A_LIBP5-LIBP1HR_OK" pro spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zast. spol. BOHEMIATEL, s.r.o.
r-18-033-p1.pdf
Příloha
r-18-034-us.pdf
Uzavření smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. Libeň společnosti Rugby Club Sparta Praha, spolek
r-18-034-p1.pdf
Příloha
r-18-035-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „Napojení komunikace pro nově budovaný objekt ELEKTRA PARK vč. úpravy podzemních sítí" mezi MČ Praha 9 a společností ELVIA - PRO, spol.s r.o.
r-18-035-p1.pdf
Příloha
r-18-036-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčtování služeb, na sankcích z prodlení za 4. čtvrtletí roku 2017
r-18-037-us.pdf
Záměr získat do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Praha 9 nemovitosti v k.ú. Vysočany
r-18-038-us.pdf
Jmenování členů rad při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 9
r-18-039-us.pdf
Schválení přijetí darů Mateřskou školou Kytlická
r-18-040-us.pdf
Plán činnosti útvaru interního auditu na 1.pololetí 2018
r-18-040-p1.pdf
Příloha
_processed_r-18-041-us.pdf
Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2018
r-18-042-us.pdf
Smlouva o výpůjčce nemovitosti pro lidi bez domova od společnosti Český Holding, a.s., která se nachází na adrese Trojmezní 2340/2, 190 00 Praha 9 Libeň
_processed_r-18-043-us.pdf
Výzva před podáním návrhu na výkon rozhodnutí panu Šidákovi Horní Hrdlořezská 61/10, 19000 Praha – Hrdlořezy
_processed_r-18-044-us.pdf
Podání žaloby na úhradu dlužné částky a na udělení plné moci
r-18-045-us.pdf
Změna smlouvy o umístění stavby - uzavřením dodatku č. 1 mezi MČ P9 a spol. Media Channel, a.s.
r-18-045-p1.pdf
Příloha