Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.10.2017

r-17-558-us.pdf
Navýšení rozpočtu osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ Praha 9
r-17-559-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů r.2017 o účel. dotaci na projekt URBACT: Procure
r-17-560-us.pdf
Poskytnutí finančního příspěvku Divadlu GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum na pořízení nábytku
r-17-561-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
r-17-562-us.pdf
Poskytnutí finančního příspěvku Mateřské škole Litvínovská na vybavení nově vybudovaných prostor
r-17-563-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2017 o účelovou dotaci na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
r-17-564-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2017 o účelovou dotaci na akci Energetický management Praha 9
r-17-565-us.pdf
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí a dopravy
r-17-566-us.pdf
Úprava na navýšení rozpočtu Odboru vnitřní správy
r-17-567-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
r-17-568-us.pdf
Divadlo GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum - poskytnutí neinvestičního příspěvku a navýšení objemu mzdových prostředků
_processed_r-17-569-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb
_processed_r-17-570-us.pdf
Povolení splátek dluhu paní Janě Bártové
r-17-571-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčtování služeb, na sankcích z prodlení za 3. čtvrtletí roku 2017
_processed_r-17-572-us.pdf
. Prodloužení nájmu bytu s Ivanou Stiborovou, Irenou Popkovovou a ZŠ Špitálská
_processed_r-17-573-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s manžely Filipi, Františkem Krokou a informaci o nesplnění podmínek Terezou Vodičkovou Paletářovou
r-17-574-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 2016/OSM/0946/ONAN ze dne 25.10.2016 na pronájem NP v domě čp. 306, Spojovací 12 v Praze 9, schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky na pana Davida Pražáka, IČ: 61812633 a udělení plné moci Mgr. Frantisku Steidlovi, advokátovi, advokátní kancelář se sídlem Praha 1, Týnská 12
r-17-575-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0425/2012 ze dne 13.11.2012, na pronájem NP v domě čp. 781, Nemocniční 14, Praha 9, uzavřením Dodatku č.2
r-17-576-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0523/ONAN ze dne 9.9.2015, na pronájem NJ č. 971/107 v domě čp. 971, Sokolovská 193, Praha 9, uzavřením Dodatku č.3
r-17-577-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy, spol. Kaufland Česká republika v.o.s.
r-17-577-p1.doc
Příloha
r-17-578-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – zahrada“
r-17-579-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech svěřených MČ P9
r-17-580-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 8. ročníkem veletrhu Svatební dny 2018
r-17-581-us.pdf
Schválení přijetí věcného daru Mateřskou školou Pod Krocínkou
r-17-582-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Park Zahrádky - sportoviště"