Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 22.10.2019

r-19-606-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
r-19-607-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
r-19-608-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-19-609-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-19-610-us.pdf
Žádost o přidání nových obchodních míst
r-19-611-us.pdf
Navýšení rozpočtu na zajištění projektu Zóny placeného stání Praha 9
r-19-612-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 624/7, 624/35, 624/36, 624/42, 624/51, 640/2, 640/8, 640/9, 640/10, 640/24, 640/26, 640/68, 640/69, 644/18, 1346/1, 1369 v k.ú. Prosek a parc.č. 500/39 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9, Prosek, Jablonecká, obnova kNN S-143946" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Elektro HC, s.r.o.
r-19-613-us.pdf
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Vysočany mezi společností CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s. a MČ Praha 9
_processed_r-19-615-us.pdf
Udělení plné moci ve věci žaloby
_processed_r-19-616-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a udělení plné moci ve věci stavebního řízení
r-19-617-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F - komunikace"
r-19-618-us.pdf
Stanovení rozsahu sociálně-zdravotních služeb poskytovaných v komplexu sociálně-zdravotních služeb plánovaném na pozemcích za Poliklinikou Prosek
_processed_r-19-619-us.pdf
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong – KVC
r-19-620-us.pdf
Svolání 7. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-19-621-us.pdf
Úprava v rámci finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti – školství
r-19-622-us.pdf
Stanovení ceny nájemného z bytů pro nově uzavírané nájemní smlouvy
_processed_r-19-623-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu a informace o splnění podmínek