Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 1.11.2016

r-16-597-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 1413/105 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, k.ú. Libeň, Praha 9, č. NAN/OSM/409/2010 ze dne 1.10.2010, ve znění dodatků č.1 a č.2, uzavřením dodatku č.3 mezi MČ Praha 9 a panem Jiřím Kopuletým
_processed_r-16-598-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu NJ č. 967/102 v domě čp. 967, Sokolovská 187,k.ú. Libeň, Praha 9, č. NAN/OSM/0318/2013 ze dne 1.7.2013, ve znění dodatků č.1 a č.2, uzavřením dodatku č.3 mezi MČ Praha 9 a spol. Hardy Workaholic s.r.o.
r-16-599-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha 9 a spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
_processed_r-16-600-us.pdf
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Josefem Sykytou, uzavření změny smlouvy k bytu s Lukášem Votavou
_processed_r-16-601-us.pdf
Schválení zaslání výzvy k opuštění bytu a schválení podání žaloby na vyklizení bytu Taťánou Markovou a Anetou Markovou a udělení plné moci
_processed_r-16-602-us.pdf
Povolení splátek dluhu panu Václavu Herynkovi
r-16-603-us.pdf
Odpisy nedobytných pohledávek Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
r-16-604-us.pdf
Schválení vánočních poukázek pro zaměstnance základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9
r-16-605-us.pdf
Změna platu ředitelky MŠ Kovářská 1790,Praha 9 - Vysočany, I.Finkové
r-16-606-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 7. ročníkem veletrhu Svatební dny 2017
r-16-607-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 15. ročníkem cestovatelského festivalu Kolem Světa
r-16-608-us.pdf
Svolání 12. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-16-609-us.pdf
Změna směrnice pro používání sociálního fondu Polikliniky Prosek, a.s.
r-16-610-us.pdf
Úprava rozpočtu investic
r-16-611-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků MŠ Veltruská
r-16-612-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-16-613-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o finanční prostředky na realizaci akce Lávka přes Rokytku
r-16-614-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o účelové dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu na projekt Nástavba L 490
r-16-615-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2016 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.5.2016 do 30.9.2016
r-16-617-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru výstavby a územního rozvoje
r-16-618-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství a investic
r-16-619-us.pdf
Schválení stanoviska ve věci požadavku na platbu užívání pozemku parc. č. 30/9 v k.ú. Prosek - veřejná cesta
r-16-616-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku