Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 8.10.2019

r-19-580-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou investiční dotaci na akci Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství
r-19-581-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení
r-19-582-us.pdf
Vrácení části dotace přijaté v roce 2018 na realizaci projektu Nástavba MŠ Veltruská
r-19-583-us.pdf
Poskytnutí investičního transferu ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-19-584-us.pdf
Uzavření smlouvy o účtu mezi MČ Praha 9 a Českou spořitelnou a.s.
r-19-585-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ P9 o ponechanou část účelové dotace z r. 2018 na akci Parkoviště Jiřetínská
r-19-586-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru správy majetku - Výstavba parkovacího domu Prosek
r-19-587-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
r-19-588-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy na projekt Optimalizace odběru elektrické energie u vybraných budov MČ Praha 9
r-19-589-us.pdf
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 o náhradu výdajů za stavební zabezpečení opěrné zdi
r-19-590-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
r-19-591-us.pdf
Změna účelu v rámci neinvestičního příspěvku Základní školy Špitálská
r-19-592-us.pdf
Změna účelu v rámci neinvestičního příspěvku Mateřské školy Šluknovská
_processed_r-19-593-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 583, ul. K Trati/Novovysočanská 27, Praha 9, k.ú. Vysočany
_processed_r-19-594-us.pdf
Povolení splátek dluhu
r-19-595-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k bezúplatnému přenechání stavby (zámkové dlažby) ve vlastnictví společnosti PROXIMA REAL, s.r.o. stojící na části pozemku parc. č. 496/99 k.ú. Střížkov o výměře cca 397 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za úplatný převod části pozemku parc. č. 496/99 k.ú. Střížkov o výměře cca 180 m2 k ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-19-596-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZ "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká"
r-19-597-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 531/19 ze dne 10.9.2019, kterým byly schváleny texty dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Letňanská č.p. 329, 330 a 341 v k.ú. Prosek
r-19-598-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence - spojovací krček"
_processed_r-19-599-us.pdf
Schválení žádosti Záštitu starosty MČ P9 nad atletickými závody "Sejdeme se v cíli"
_processed_r-19-600-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad festivalem Kolem světa 2019
r-19-601-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 6.zasedání ZMČ P9, konaného dne 24.9.2019
r-19-602-us.pdf
Záměr centralizovaného nákupu elektrické energie pro rok 2021 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.
r-19-603-us.pdf
Revokace usnesení č. 550/19 ze dne 10. 9. 2019. Uzavření smlouvy o umístění zařízení inteligentního monitorovacího systému NUMERI se společností C&R Developments s.r.o. a společností WEST MEDIA, s.r.o.
_processed_r-19-604-us.pdf
Uzavření Smlouvy o zajištění redakční činnosti při vydávání časopisu Devítka
_processed_r-19-605-us.pdf
Rezignace na funkci člena Dozorčí rady společnosti Poliklinika Prosek, a.s.