Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 16.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.9.2016

r-16-515-us.pdf
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Veltruská
r-16-516-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-16-517-us.pdf
Poskytnutí dotace společnosti SUPER PRODUCTION s.r.o. na podporu projektu PRAGUE PRIX 2016
r-16-518-us.pdf
Navýšení a změna rozpočtu kapitoly Kultura
r-16-519-us.pdf
Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Litvínovská 600
r-16-520-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 o přijaté sankční platby a náhrady
_processed_r-16-521-us.pdf
Uzavření smluv o nájmu nebytových jednotek - garáží v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-16-522-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k záměru osvětlení atletického stadionu v areálu AC Sparta Praha - Podvinný mlýn
r-16-523-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Parkovací místa Prosek Veltruská - Litoměřická"
r-16-524-us.pdf
Úprava finančního plánu - vedlejší hospodářské činnosti(VHČ) na rok 2016
_processed_r-16-525-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Gabrielou Malířskou a Lukášem Kulhánkem
_processed_r-16-526-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi HMP a Mgr. Ing. Lucie Kolmanové zast. panem Jaroslavem Kolmanem
r-16-527-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu podílu 1/2 pozemku parc.č. 628/266 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-16-528-us.pdf
Udělení výjimky ze "Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9" a uzavření nájemní smlouvy k bytu s Markem Ferencem
_processed_r-16-529-us.pdf
Povolení splátek dluhu a uzavření nové NS s paní M.Pustayovou
_processed_r-16-530-us.pdf
Uzavření změny smlouvy k bytu s Markem Schulzem, Ing. Helenou Strakovou, ZŠ Litvínovská 500, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Markétou Schmidtovou, skončení nájmu bytu s Ing. Alešem Konečným
_processed_r-16-531-us.pdf
Povolení splátek dluhu za vyúčtování služeb za rok 2015 s příslušenstvím
r-16-532-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy Dopravnímu podniku hl.m. Prahy
_processed_r-16-533-us.pdf
Uzavření nájemních smluv s vítězi výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb
r-16-534-us.pdf
Schválení žádosti o dotaci MHMP za účelem realizace záměru sjednocení majetko-právních vztahů při výkupu pozemků
r-16-535-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtl.2016
r-16-536-us.pdf
Schválení platů ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných MČ P9 od 1.9.2016
r-16-537-us.pdf
Výzva k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. o VZ na akci "Pavilon MŠ Litvínovská 490 - střešní nástavba a přístavba"
r-16-538-us.pdf
Schválení Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky včetně Plné moci pro přístup do internetové aplikace PARC
r-16-539-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí "PRAGUEOLDTIMER - III. VYSOČANSKÁ VÝSTAVA VETERÁNŮ