Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 6.9.2016

r-16-471-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2016
r-16-472-us.pdf
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2017
r-16-473-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2016 o fin.prostředky na výkon pěstounské péče
r-16-474-us.pdf
Schválení podpory pro TJ Sokol Vysočany - Pražské mažoretky
r-16-475-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků ZŠ Špitálská
r-16-476-us.pdf
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-16-477-us.pdf
Uzavření nové NS k bytu s manž. Dufkovými
r-16-478-us.pdf
Nepřidělení bytu p. Vladimíru Záhajskému
r-16-479-us.pdf
Uzavření NS k bytu s J.Volfovou, Z.Rambovou, A. Mráčkovou, K.Perglovou, uzavření NS k bytu a skončení nájmu bytu dohodou s M.Knapovou, uzavření NS k bytu a skončení nájmu domu dohodou s Věrou Brunclíkovou
r-16-480-us.pdf
Uzavření NS k bytu a skončení nájmu bytu s manž. Hrstkovými
r-16-481-us.pdf
Odpuštění nájmu za měsíc červenec 2016 nájemkyni nebytového prostoru Vysočanská 549/79 v Praze 9 paní Kristýně Beránkové
r-16-482-us.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-16-483-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-16-484-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1394/1 v k.ú. Vysočany za účelem zhotovení vodovodní přípojky k RD v rámci akce "Vodovodní přípojka v ulici Ke Klíčovu, č.p. 632/4, Praha 9 - Vysočany" pro Karla Junga zast. J.Stříbným
r-16-485-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. US RMČ 317/16 ze dne 7.6.2016
r-16-486-us.pdf
Uzavření Dohody na ukončení účinnosti nájemní smlouvy mezi MČ P9 a T-Mobile Czech Republic a.s.
r-16-487-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k plánovaným stavebním úpravám dle projektové dokumentace RD Nad Krocínkou 283/47,Praha 9
r-16-488-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.573/39 - č.p.574/37, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-489-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.571/43 - č.p.572/41, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-490-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.569/47 - č.p.570/45, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-491-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kovářská 1256/8, k.ú. Libeň, Praha 9
r-16-492-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Nemocniční 781/14, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-16-493-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 při vzniku SVJ v privatizovaných domech
r-16-494-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 34/13 ze dne 23.04.2013
r-16-495-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 67/16 ze dne 21.6.2016
r-16-496-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru ZŠ Špitálská
r-16-497-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za II. čtvrtletí 2016 a porovnání se stejným obdobím roku 2015
r-16-498-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Miškovice
r-16-499-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí pořádanou kavárnou DADAP v rámci projektu Zažít město jinak
r-16-500-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí Heroes Gate
r-16-501-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí Kari Traa Urban Training
r-16-502-us.pdf
Rezignace člena redakční rady časopisu Devítka
r-16-503-us.pdf
Bezplatné poskytnutí zas.místnosti v budově ÚMČ P9 Čs.svazu bojovníků za svobodu, o.s.
r-16-504-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usn. ZMČ P9 ke dni 6.9.2016
r-16-505-us.pdf
Návrh odpovědi na petici o zachování prodejního stánku Jablonecká 423/5
r-16-506-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZ „ZŠ Novoborská – výstavba nového pavilonu“
r-16-507-us.pdf
Uzavření smlouvy o provozování plynárenského zařízení mezi PP, a.s. a MČ P9 v rámci výstavby pavilonu při ZŠ Špitálská
r-16-508-us.pdf
Zajištění partnerství v projektu „Nástavba MŠ Veltruská“
r-16-509-us.pdf
Návrh smlouvy o spolupráci při provozování Automuzea Praga
r-16-510-us.pdf
Potvrzení výsledků VŘ na prodej pozemků v k.ú. Hloubětín
r-16-511-us.pdf
Podání trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s havarijním stavem objektu budovy č.p. 57 v ulici Na Proseku 10, Praha 9, ve vlastnictví společnosti ROTONDOR s.r.o.
r-16-512-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.356/29 - č.p.357/27, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-16-513-us.pdf
Stanovení kupní ceny s ohledem na přijetí zák. č. 254/2016 Sb.