Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 5.9.2017

r-17-428-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2017
r-17-429-us.pdf
.Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
r-17-430-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
r-17-431-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Kultura
r-17-432-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
r-17-433-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru vnitřní správy
r-17-434-us.pdf
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2018
r-17-435-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů
r-17-436-us.pdf
Náhrada za zhodnocení pozemku parkoviště při ulici Jiřetínská
r-17-437-us.pdf
Odkoupení části pozemků pro přístup k naučné stezce Amerika
r-17-438-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ P9 r.2017 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
r-17-439-us.pdf
Vrácení části finanční podpory projektu Park Balabenka v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
r-17-440-us.pdf
ZŠ Litvínovská 600 - instalace nového modulu pro VZT
r-17-441-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Servisu informačních technologií
r-17-442-us.pdf
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu kapitoly Školství
r-17-443-us.pdf
Vrácení finanční podpory projektu EU - Šablony ZŠ Novoborská
_processed_r-17-444-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Vladimírem Beranem a uzavření nájemní smlouvy k bytu s Danuší Mrkvičkovou a Marií Schiffovou
_processed_r-17-445-us.pdf
Podání výpovědí z nájmu bytu
_processed_r-17-446-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Blankou Švábovou, Evou Dostálovou a prodloužení smlouvy o ubytování s Joaquimem Soquessem Quihondou
_processed_r-17-447-us.pdf
Prodej volné bytové jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v domě určeném usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
r-17-448-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc.č.3013 a parc.č. 3893 vše v k.ú. Libeň, ve vlastnictví hl.m. Prahy, panu Josefu Jíšovi, Ireně Jíšové a Dušanu Očkovi
_processed_r-17-449-us.pdf
Povolení splátek dluhu
_processed_r-17-450-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s paní Mgr. Michaelou Novotnou
r-17-451-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 799/2 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy paní Baborovské zast. paní Marií Vlachovou
r-17-451-p1.doc
Příloha
r-17-452-us.pdf
Svěření části pozemku parc.č. 1662/34 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
r-17-453-us.pdf
Změnu Smlouvy o nájmu uzavřením Dodatku č.2, na pronájem části NJ č. 971/107 v domě čp. 971, ul. Sokolovská 193, Praha 9, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu
r-17-453-p1.pdf
Příloha
r-17-454-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Harfy č.p. 272/6, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-17-455-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům, tzv. privatizace
r-17-455-p1.pdf
Příloha
r-17-456-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 při vzniku SVJ v privatizovaných domech
_processed_r-17-457-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 589, ul. Novovysočanská 7, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a panem Ladislavem Vohralíkem
_processed_r-17-458-us.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-17-459-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP v 1. patře domu čp. 322, ulice Jablonecká č.or. 72, v Praze 9 - kanceláře 1.4 o výměře 17,5 m2 se společností Estaplan s.r.o., se sídlem Horoušanská 726/22, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 04653009
r-17-459-p1.doc
Příloha
r-17-460-us.pdf
Revokace usnesení RMČ č. 137/17 ze dne 28. 3. 2017 a změnu smlouvy č. 2016/OSM/0269/ONAN ze dne 31. 3. 2016 na pronájem nebytových prostorů v Parku přátelství, v Praze 9–Prosek, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností HS Food-services, s.r.o., IČ: 26195411
r-17-460-p1.doc
Příloha
_processed_r-17-461-us.pdf
Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín výběrovým řízením zájemci s nejvyšší nabídkou
r-17-461-p1.docx
Příloha
r-17-462-us.pdf
Odkoupení movitých věcí, které jsou součástí parkoviště na pozemku parc.č. 500/56 v k.ú. Střížkov
r-17-463-us.pdf
Výkup částí pozemků parc.č. 30/3 a parc.č. 30/9 v k.ú. Prosek pro zajištění přístupu ke Stezce Amerika
r-17-463-p1.docx
Příloha
r-17-464-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 2. ročníkem projektu Běh za nový úsměv
r-17-465-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 4. ročníkem výstavy veteránů Prague Old Timer
r-17-466-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2017
r-17-467-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 5.9.2017
r-17-468-us.pdf
Návrh na zavření smlouvy o výpůjčce z důvodu umístění kamerového systému MČ Praha 9 se spol. ZETA, s.r.o.
r-17-469-us.pdf
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění kamerového systému MČ Praha 9 se Společenstvím vlastníků pro dům č.p. 545 Bohušovická, Praha 9 – Prosek
r-17-470-us.pdf
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění kamerového systému MČ Praha 9 se Společenstvím vlastníků Sedmikráska v domě č.p. 2457, Praha – Libeň
r-17-471-us.pdf
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb se spol. Toman, Devátý & partneři AK s.r.o.
r-17-472-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu na pozemku parc.č. 30/3 v k.ú. Prosek, a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
r-17-472-p1.docx
Příloha