Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Prahy 9

290/09

Úprava neinvestičního příspěvku pro SSS MČ P9 r. 2009

291/09

Rozbor hospodaření MČ P9 za I. čtvrtl. 2009

292/09

Rozpočtové opatření na kapitole Ochrana životního prostředí

293/09

Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2009 o fin. prostř. na zajištění voleb do EP

294/09

Rozpočtová opatření v oblasti investic

295/09

Použití výtěžku z výherních hracích automatů z roku 2008

296/09

Rozpočtová opatření na kapitole Vnitřní správa

297/09

Dohoda o ukončení nájmu se společ. PTÁČEK-velkoobchod, a.s.

298/09

Dodatek č. 3 se společn. BENTLEY-LAMBORGHINI Praha, s.r.o.

299/09

Uzavření nové NS k bytu s pí Chudomelovou

300/09

Ukončení náj. vztahu k bytu Vysočanská 547/83 dohodou s manž. Doležalovými a uzavření nové NS k bytu Jablonecká 361/19, P9

301/09

Podání výpovědi z nájmu bytu

302/09

Povolení splátek nedoplatku panu M. Nouskovi

303/09

Povolení splátek nedoplatku paní A. Valentové

304/09

Povolení splátek dluhu a uzavření nové NS na dobu určitou s pí D.Jiřičnou

305/09

Povolení splátek nedoplatku manželům Jedlovým

306/09

Podání výpovědi z nájmu nebyt. prostor Vysočanská 566, P9

307/09

Ukončení NS s p. L. Sládkem dohodou

308/09

Podání výpovědi z nájmu bytu

309/09

Uzavření nové NS s pí K. Malečkovou

310/09

Povolení splátek nedoplatku paní M. Vojtelové

311/09

Povolení splátek nedoplatku pí E. Kefurtové

312/09

Povolení splátek nedoplatku manželům Horváthovým

313/09

Svěření pozemku z vl. hl.m.Prahy do správy MČ P9

314/09

Revokace usnesení ZMČ P9 č. 66/08 ze dne 23.9.2008

315/09

Zřízení věcných břemen ve prospěch provozovatelů inženýrských sítí

316/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v budově č.p. 276-284, k.ú. Střížkov ul. Teplická, Praha 9

317/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 577 – 585, k.ú. Prosek, ul. Litoměřická, Praha 9

318/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1070, k.ú. Libeň, ul. U Svobodárny, Praha 9

319/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 747, k.ú. Vysočany, ul. Pod Strojírnami, Praha 9

320/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1071, k.ú. Libeň, ul. U Svobodárny, Praha 9

321/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1818, k.ú. Libeň, ul. Čihákova, Praha 9

322/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1820, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

323/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1823, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

324/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1791, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

325/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1822, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

326/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1824, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

327/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1819, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

328/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1821, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

329/09

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1825, k.ú. Libeň, ul. Čihákova , Praha 9

330/09

Prodej bytových jednotek z vlastnictví MČ P9

331/09

Uzavření smlouvy o dílo pro VZ malého rozsahu "Teleskopické hlediště 
KD GONG, Praha 9"

332/09

Výběr nejv. nabídky pro VZ "Půdní vestavba Drahobejlova 1413/41

333/09

Výběr nejv. nabídky pro VZ - "Půdní vestavba Drahobejlova 1255/43,Praha 9"

334/09

Dodatky k NS k bytům s Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov a se Správou služeb Městské policie hl.m. Prahy

335/09

Sloučení volného bytu v domě čp.971, Sokolovská 193, Praha 9

336/09

Dodatek k NS k bytu s Finančním ředitelstvím pro HMP

337/09

Ukončení nájemního vztahu dohodou s nesvéprávnou V.Kořínkovou, zastoupenou veřejným opatrovníkem

338/09

Úprava plánu velkých oprav v budovách MŠ

339/09

Podepsání smlouvy s MČ Praha 18

340/09

Navýšení kapacity šk. družiny v ZŠ Litvínovská

341/09

Změna platových tarifů ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 9

342/09

Odvolání ředitelky MŠ Šluknovská 328 pí Drahňovské z funkce

343/09

Jmenování ředitelky Mateřské školy Šluknovská 328, Praha 9

344/09

Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu ÚMČ P9

345/09

Změna platu ředitelky SSS MČ P9

346/09

Pravidla klubu pro seniory „Vysočanská V“

347/09

Změna ve funkci tajemníka KSZ RMČ P9

348/09

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2008 – Devátá energ. s.r.o

349/09

RO spojená s realizací odkoupení obchodního podílu SBD Staveg

350/09

Odkoupení obchodního podílu od SBD Staveg

351/09

Odkoupení budovy bez přiděleného čísla popisného nebo orientačního v k.ú. Prosek

352/09

Schválení žádosti ČIŽP na připojení objektu k poplachovému monitorovacímu systému MČ P9

353/09

Zrušení usnesení RMČ P9 č. 41/09 ze dne 9.2.2009

354/09

Záměr odkoupení společnosti Hortus-servis s.r.o. do majetku MČ P9

355/09

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie a smlouvy o zhotovení tepelné přípojky pro objekt U Svobodárny 1070/9, Praha 9

356/09

NS k bytu a udělení výjimky při prodeji bytu z veř.zájmu pí E. Červenkové