Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.6.2016

r-16-303-us.pdf
Navýšení rozpočtu OVS-věcný dar pro HZS hl.m. Prahy
r-16-304-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí
r-16-305-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy
r-16-306-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. čtvrtletí 2016
r-16-307-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o finanční prostředky na realizaci projektu Barevná devítka
r-16-308-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni, na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni a na mapování bezbariérovosti na lokální úrovni
r-16-309-us.pdf
Finanční podpora a záštita starosty pro Benefiční florbalový turnaj Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z. s.
r-16-310-us.pdf
Převod fin.prostředků v rámci rozpočtu investic OSM
r-16-311-us2.pdf
Převod vlastn. nebyt.jednotky v budově čp. 856, ul. Lovosická, P9
r-16-312-us.pdf
Převod vlastn. byt.jednotek v byt.domě Vysočanská č.p. 569/47 – č.p. 570/45
r-16-313-us.pdf
Převod vlastn. byt.jednotek v byt.domě Vysočanská č.p. 567/51 – č.p. 568/49
r-16-314-us.pdf
Převod vlastn. byt.jednotek v byt.domě Vysočanská č.p. 573/39 – č.p. 574/37
r-16-315-us.pdf
Převod vlastn. byt.jednotek v byt.domě Vysočanská č.p. 565/55 – č.p. 566/53
r-16-316-us2.pdf
Uzavření NS k bytu a skončení nájmu bytu s R. Radimskou
r-16-317-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. PREdistribuce, a.s. k pozemku parc.č. 84/4, k.ú. Hrdlořezy
r-16-318-us2.pdf
Povolení splátek nedoplatku manželům Kokyovým
r-16-319-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 9 a společností CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s. v rámci stavebního záměru "Polyfunkční dům Bassova"
r-16-320-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.k pozemku parc.č. 516/4 v k.ú. Střížkov
r-16-321-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 211/2000 ze dne 31.10.2010 uzavřením dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a ZUŠ Praha 9 – Prosek, U Prosecké školy 92
r-16-322-us2.pdf
Informace o nesplnění podmínek Josefem Holakovským a o splnění podmínek Ing. Markem Skalickým a Jiřím Vajtrem
r-16-323-us2.pdf
Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Bohumilem Jelínkem
r-16-324-us2.pdf
Pozastavení splácení dohody o splátkách dluhu - manželé Pohlovi
r-16-325-us.pdf
Potvrzení výsledků VŘ na prodej volných byt.jednotek z majetku MČ P9
r-16-326-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ „ZŠ Špitálská –přestavba Bumbálku“
r-16-327-us.pdf
Výzva k podání nabídek v rámci užšího řízení na VZ „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská, Praha 9“
r-16-328-us.pdf
Posouzení kvalifikace veřejné zakázky "Výstavba pavilonu při ZŠ Novoborská, Praha 9" - užší řízení VZ635027
r-16-329-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtl.2016
r-16-330-us.pdf
Vyplacení mimořádné odměny ředitelce SSS MČ Praha 9
r-16-331-us.pdf
Odpis nedobytné pohledávky SSS MČ Praha 9
r-16-332-us.pdf
Uzavření Darovací smlouvy mezi PVK, a.s. a SSS MČ Praha 9
r-16-333-us.pdf
Schválení záměru transformace Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 na právní formu ústavu
r-16-334-us.pdf
Souhlas s návrhem zakládací listiny ústavu Sociální služby Praha 9, z. ú.
r-16-335-us.pdf
Změna platu ředitelky MŠ Kytlická, Bc. Moniky Mothejzíkové
r-16-336-us.pdf
Změna platu ředitelky MŠ Novoborská, Jitky Vilímovské
r-16-337-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - základními a mateřskými školami Prahy 9
r-16-338-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za I. čtvrl.2016
r-16-339-us.pdf
Žádost o udělení Záštity starosty MČ P9 nad slavnostním ukončením školního roku Maxíkově mateřské škole
r-16-340-us.pdf
Udělení ocenění významným osobnostem MČ Praha 9
r-16-341-us.pdf
Schválení Záštity starosty Městské části Praha 9 nad nad soutěžemi LEGIE a BATTLEFIELD
r-16-342-us.pdf
Schválení žádosti o podporu projektu "Nástavba MŠ Veltruská"
r-16-343-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ P9 roku 2016 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech.herních zařízení za období od 1.1.2016 do 30.4.2016
r-16-344-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vl. hl.m. Prahy do správy MČ P9