Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání RadyMČ Praha 9 ze dne 24.5.2016

r-16-276-us.pdf
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Litvínovská a navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Na Balabence
r-16-277-us.pdf
Změna názvu a navýšení rozpočtu investiční akce
r-16-278-us.pdf
Navýšení rozpočtu na odkoupení podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov
r-16-279-us.pdf
Navýšení rozpočtu na údržbu a opravy objektů MČ Praha 9 – školy
r-16-280-us.pdf
Propagační plochy MČ Praha 9
r-16-281-us2.pdf
Uzavření smluv o nájmu NJ – garáží v objeku čp. 856, ul. Lovosická, P9
r-16-282-us2.pdf
Udělení plné moci
r-16-283-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu nebyt. prostorů v domě čp. 363, ulice Jablonecká č.or. 15 v Praze 9, č. NAN/OSM/243/2010 ze dne 3.6.2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.10.2013 a uzavření Dodatku č. 2 mezi MČ a M.Masaříkovou
r-16-284-us2.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu NP v domě čp. 549, Vysočanská ulice č.or. 79 v Praze 9, s panem Petrem Jarišem
r-16-285-us2.pdf
Povolení splátek nedoplatku pí Olze Ferencové
r-16-286-us2.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném vč. služeb
r-16-287-us2.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu p. Robertu Kecovi
r-16-288-us2.pdf
Odpis nedobytné pohledávky na nájemném za nebytový prostor
r-16-289-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 ke vstupu na pozemek parc.č. 282/1 v k.ú. Hrdlořezy za účelem zhotovení přípojky kanalizace k novému RD
r-16-290-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3074, 3076/2 a parc.č. 3075 v k.ú. Libeň pro GVM-elements,s.r.o.
r-16-291-us.pdf
Souhlas s postoupením práv a povinností ze Smlouvy o právu provést stavbu „BESIP 297065 Okružní křižovatka Klíčov – Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu“ schválené usnesením RMČ P9 č. 237/16 ze dne 25.4.2016
r-16-292-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi MČ P9 a spol. TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v domech Jablonecká č.p. 352-365, k.ú. Střížkov
r-16-293-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Jablonecká č.p.352-365 v k.ú.Střížkov
r-16-294-us.pdf
Posouzení kvalifikace veřejné zakázky na akci" Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská, Praha 9" - užší řízení VZ634205
r-16-295-us.pdf
Odměny ředitelů škol zřizovaných MČ P9 za I.pol.škr.2015/2016
r-16-296-us.pdf
Schválení přijetí daru MŠ Pod Krocínkou
r-16-297-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ P9 nad 5.ročníkem Letní scény Harfa s podtitulem „Léto plné hvězd“
r-16-298-us.pdf
Prohlášení náhradníka za člena ZMČ P9 na uprázdněný mandát
r-16-299-us.pdf
Schválení navýšení položky vydaných prostř.v kategorii nájemné v žádosti Kulturního a mateřského centra Knoflík „Za krásou tradic s Klubem lidové tvorby“ za r. 2015
r-16-300-us.pdf
Návrhy termínů konání jednání RMČ a ZMČ na II. pol. 2016
r-16-301-us.pdf
Svolání 10. zasedání ZMČ Praha 9 vč. návrhu pořadu
r-16-302-us.pdf
Schválení udělení Záštity starosty MČ P9 nad provozováním Zábavního parku s hipodromem a vstupem pro děti zdarma v Den dětí