Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Prahy 9

266/09

Změna účelu investiční dotace poskytnuté ZŠ Na Balabence 800

267/09

Zvýšení rozpočtu – spolufinancování projektů v rámci 3. výzvy JPD 3

268/09

Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu zaměstnaneckého fondu na rok 2009

269/09

Zvýšení rozpočtu o dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na investiční akce

270/09

Zvýšení rozpočtu o fin.prostř. na zabezpečení výkonu agendy soc.-právní ochrany děti

271/09

Převod fin.prostř. z rezervy rozpočtu MČ P9 na akci „Panel Day“

272/09

Úprava fin. Plánu – první úprava rozpočtu

273/09

Uzavření dodatku č. 1 k NS k bytu s pí A. Hofmanovou

274/09

Uzavření NS s vítězi VŔ na pronájem obecních bytů za 1. sml. nájemné

275/09

Uzavření dodatku č. 2 k NS k bytu s pí J. Marešovou

276/09

Uzavření dodatku č. 2 k NS k bytu s p. D. Slabihoudem

277/09

Uzavření nové NS k bytu na dobu určitou s p. B. Jelínkem

278/09

Podání výpovědi z nájmu bytu

279/09

Pronájem 4 lůžek na ubytovně U Svobodárny 12/1110, Praha 9

280/09

Povolení splátek nedoplatku p. D. Vašíčkovi

281/09

Prominutí 50% poplatku z prodlení manž. Vondráčkovým

282/09

Prominutí 50% poplatku z prodlení pí M. Hájkové

283/09

Podání výpovědi z nájmu NP č.p. 570, Sokolovská 310, P9 - KLIMENT Trade, s.r.o.

284/09

Uzavření NS k bytu s pí M..Hubrtovou a Mgr. Leškovskou

285/09

Dohoda o ukončení NS č. NAP/OSM/214/2007 ke dni 30.6.2009

286/09

Převod volné bytové jednotky v bytovém domě čp. 1819, k.ú. Libeň, 
ul. Čihákova společn. TOMMI-holding, spol. s r.o.

287/09

Změna ve složení Komise pro zpřístupnění Proseckého podzemí

288/09

Petice za zrušení venkovní terasy Bella" a Petice za obnovu restaurační předzahrádky u nemovitosti č.p. 572, k.ú. Střížkov, Rumburská č.o. 23, P9

289/09

Svolání 15. zasedání ZMČ P9 vč. návrhu pořadu zasedání