Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 23.5.2017

r-17-250-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2017 o účelovou dotaci na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovní v rámci grantového programu pro oblast adiktologických služeb
r-17-251-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o účelové dotace v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních
r-17-252-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 na rok 2017 o dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga
r-17-253-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2017 o finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
r-17-254-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2017 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
r-17-255-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2017 o účelovou dotaci na projekt Europe for Citizens: H2O Water Resources
r-17-256-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů OVS na údržbu budovy radnice a provoz úřadu
r-17-257-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů oddělení KMTV ÚMČ P9
r-17-258-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů OSM
r-17-259-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na akci „Regulace topných systémů na objektech ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.“
r-17-260-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k umístění zařízení staveniště pro úpravy navržené v části stávajícího objektu OC Fénix
r-17-260-p1.pdf
Stanovisko
r-17-261-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci "Poliklinika Prosek - rekonstrukce objektu 01 sekce 04"
r-17-262-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku 1725/1 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy spol. BPM Cars, s.r.o.
r-17-262-p1.doc
Stanovisko
r-17-263-us.pdf
Souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí podnájemní smlouvě mezi Poliklinikou Prosek a.s., IČ: 28495306 a společností GVM-elements s.r.o. se sídlem Třebešovská 212/98, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 03103391
_processed_r-17-264-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v 1.PP domu čp. 583, K Trati/Novovysočanská 27, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a panem Danielem Battaglia
r-17-264-p1.docx
Příloha
r-17-265-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě U Harfy č.p.272 v k.ú. Vysočany
r-17-265-p1.pdf
Příloha
r-17-266-us.pdf
Uzavření Smlouvy o dalším postupu mezi MČ P9 a společností FINEP Harfa k.s. se sídlem Havlíčkova 1030/1, 110 00 P1, IČ 27100626 k provedení "Rekultivace veřejného prostoru v ul. Podkovářská"
r-17-266-p1.pdf
Příloha
r-17-267-us.pdf
Změna smlouvy č. NAN/OSM/0515/2012 ze dne 20.12.2012 na pronájem budovy č.p. 757, ul. Kytlická v Praze 9, k.ú. Prosek, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a Základní školou Spektrum, s.r.o.
r-17-267-p1.docx
Příloha
r-17-268-us.pdf
Potvrzení výsledků VŘ na prodej volných byt.jednotek z majetku MČ P9
r-17-269-us.pdf
Uzavření dohody na ukončení NS se spol. EUROPLAKAT, s.r.o. a BTW Advertising, s.r.o.
r-17-270-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Pražská teplárenská, a.s. v rámci stavby „Garážový parkovací dům Prosek"
r-17-271-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě U Harfy č.p.272 v k.ú.Vysočany
r-17-272-us.pdf
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská“ Praha 9
_processed_r-17-273-us.pdf
Jmenování nového člena dozorčí rady ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-17-274-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého ZŠ Špitálská
r-17-275-us.pdf
Odměny ředitelů škol zřizovaných MČ P9 za I. pol. šk.r. 2016/2017
r-17-276-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za I. čtvrtl.2017
r-17-276-p1.doc
Příloha
r-17-277-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí "Den Dětí"
r-17-278-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí "Minifest"
r-17-279-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 5. ročníkem Pochodu pro pohřešované děti
r-17-280-us.pdf
Návrh na změnu smlouvy o výkonu funkce jednatele spol. Garáže Lovosická, s.r.o.
r-17-281-us.pdf
Prodloužení NS na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 14, ul. Sokolovská 324, Praha 9 - Vysočany se spol. V.M.O.s.r.o.
r-17-282-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 1840/10, 1840/2, 1840/3, 1840/6, 1840/5, 661/20, 991/309, 991/341, 991/340, 1014/2, vše k.ú. Vysočany, Praha 9, ul. Za Spalovnou a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
r-17-283-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 809, 810, 811, vše k.ú. Vysočany Praha 9, ul. Novovysočanská a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
r-17-284-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 511/1, 512/1, 507/3, vše k.ú. Vysočany, č. parc. 3344/19, 3344/20, 3344/24, vše k.ú. Libeň, Praha 9, ul. Českomoravská a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
r-17-285-us.pdf
Svolání 15. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
_processed_r-17-286-us.pdf
Schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky ve výši 46.216,- Kč a přísl. na pana Daniela Kriso a udělení plné moci AK Mgr. Františka Steidla, se sídlem P1, Opletalova 5
r-17-287-us.pdf
Návrhy termínů konání jednání RMČ a zasedání ZMČ P9 v II. pol. 2017