Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.1.2018

r-18-001-us.pdf
Úprava rozpočtu v období rozpočtového provizoria
r-18-002-us.pdf
Uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce firmou DILIGENS, s.r.o.
r-18-003-us.pdf
Úprava rozpočtu v období rozpočtového provizoria
r-18-004-us.pdf
Ukončení NS č. 2016/OSM/0269/ONAN ze dne 31. 3. 2016 uzavřené mezi MČ Praha 9 a společností HS Food-services, s.r.o., IČ: 26195411, výpovědí, podání žaloby o zaplacení dlužné částky na společnost HS Food-services, s.r.o., IČ: 26195411 a udělení plných mocí advokátu Mgr. Františku Steidlovi, AK Praha 1, Týnská 12
r-18-005-us.pdf
Ukončení nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0178/ONAN ze dne 15.5. 2017 uzavřené mezi MČ Praha 9 a společností HS Food-services, s.r.o., IČ: 26195411, výpovědí, podání žaloby o zaplacení dlužné částky na společnost HS Food-services, s.r.o., IČ: 26195411 a udělení plných mocí advokátu Mgr. Františku Steidlovi, AK Praha 1, Týnská 12
r-18-006-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 979/4 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy spol. ARDEA grafické studio, s.r.o.
r-18-006-p1.doc
Příloha
_processed_r-18-007-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Annou Novákovou
_processed_r-18-008-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s manžely Kokyovými a uzavření nájemní smlouvy k bytu s Markétou Prokopiusovou
r-18-009-us.pdf
Udělení plné moci
_processed_r-18-010-us.pdf
Povolení splátek dluhu manželům Fraňkovým a pí Dorotě Urbanové
_processed_r-18-011-us.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném vč. služeb
r-18-012-us.pdf
Navýšení kapacity Základní školy Špitálská z 505 na 720 žáků
r-18-013-us.pdf
Informace o projektu P9 Numeri spolufinancovaného v rámci programu SmartCities
r-18-014-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 18.ZMČ P9
r-18-015-us.pdf
Jmenování Ing. M.Chotěborové do funkce vedoucí OVS ÚMČ P9
r-18-016-us.pdf
Vzdání se funkce člena dozorčí rady Poliklinika Prosek, a.s.
r-18-017-us.pdf
Uzavření smlouvy ve prospěch třetích osob se spol. Devátá energetická s.r.o.
r-18-018-us.pdf
Výběrové řízení na prodej podílu spol. Devátá rozvojová a.s. ve spol. Devátá energetická s.r.o.
r-18-019-us.pdf
Petice "Za zklidnění dopravy a omezení nadměrného hluku v ulici Nad Krocínkou"