Jste zde

Přehled přijatých usnesení 18.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18.10.2016

r-16-572-us.pdf
Uzavření změny Smlouvy o výpůjčce ze dne 19.10.2006 dodatkem č. 1, mezi MČ P9 a Junákem – českým skautem, střediskem Prosek Praha, z.s.
_processed_r-16-573-us.pdf
Povolení splátek dluhu pí Anetě Vaňousové
_processed_r-16-574-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Barborou Odložilovou, Tomášem Opavou, Gymnáziem Českolipská, skončení nájmu dohodou s Gymnáziem Českolipská a prodloužení nájmu bytu s Noe Podrázským, Jiřím Hartmanem
_processed_r-16-575-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 306/101 v přízemí domu čp. 306, Spojovací 12 v Praze 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a panem Davidem Pražákem
r-16-576-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k rozšíření pronájmu části pozemku parc.č. 575 a pronájmu části pozemku parc.č. 2028/1 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-16-577-us.pdf
Skončení nájmu bytu s Magdou Herzigovou, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Miroslavem Novotným
_processed_r-16-578-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy s Janou Zelenkovou
r-16-579-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčtování služeb, na poplatku a úroku z prodlení za 3.čtvrtletí roku 2016
r-16-580-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/16 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek s J. Štěpničkou ke dni 31.10.2016
_processed_r-16-581-us.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-16-582-us.pdf
Uzavření smluv o nájmu nebytových jednotek - garáží v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-16-583-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/222 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek s p.M. Králem ke dni 31.10.2016
r-16-584-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OŠEF ÚMČ P9 do evidence ZŠ Litvínovská 500, ZŠ a MŠ Na Balabence a MŠ Kovářská
r-16-585-us.pdf
Schválení podpory žádosti TJ Praga Praha o grant hl.m. Prahy
r-16-586-us.pdf
Schválení podpory žádosti Spartaku Hrdlořezy, z.s. o grant hl.m. Prahy
r-16-587-us.pdf
Schválení platového výměru řediteli Divadla Gong – KVSC
r-16-588-us.pdf
Schválení odměny řediteli Divadla Gong – KVSC
r-16-589-us.pdf
Uzavření smlouvy o převodu správy majetku
r-16-590-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení ZMČ P9 ze dne 11.10.2016
r-16-591-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství a OVÚR
r-16-592-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Rokytka Park B2 group, s.r.o
r-16-593-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce školní kuchyně včetně VZT a vybavení
r-16-594-us.pdf
Smlouva o realizaci rekultivace okolí cyklostezky mezi MČ Praha 9 a Rokytka Park B2 group, s.r.o.
r-16-595-us.pdf
Neodkladné odstranění stavby č.p. 57 na pozemku parc. č. 311 v k.ú. Prosek, ulice Na Proseku 10, Praha 9
r-16-596-us.pdf
K připomínkám pí Taťány Dolejšové k rozhodnutí o nařízení odstranění stavby bytového domu č.p. 57 na pozemku parc.č. 311 v k.ú. Prosek