Jste zde

Vydání cestovních dokladů - PAS

K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.

O cestovní pas lze požádat na všech úřadech obcí s rozšířenou působností bez ohledu místa trvalého pobytu.

Cestovní pas se vydává v územní platnosti do všech států světa a obsahuje biometrické údaje. Platnost cestovního pasu je deset let, u dětí do 15 let pět let.

O cestovní pas s biometrickými údaji žádá:

  • občan starší 15 let (ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být též přítomen zákonný zástupce nebo musí žadatel předložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem)
  • zákonný zástupce spolu s občanem mladším 15 let, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se u občanů starších 12 let pořizují otisky prstů (na jejich pořízení může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečištění pevnými částicemi).

Občan cestovní pas převezme osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Za občana mladšího 15 let převezme cestovní pas zákonný zástupce (popř. pěstoun – viz výše) – po prokázání své totožnosti.

Držitel cestovního pasu s biometrickými údaji může v případě poškození nosiče dat v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.    

Předkládané doklady – doklady, kterými se ověřují údaje uvedené občanem v žádosti, například platný občanský průkaz. Občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít například rodný list, doklad o státním občanství, a podobně. Občané mladší 15 let, kteří nepředloží občanský průkaz, musí k vydání prvního pasu předložit rodný list (originál či úředně ověřenou kopii).

Správní poplatky:

  • občané starší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji vydaný ve lhůtě do 30 dnů Kč 600,--                          
  • občané mladší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji vydaný ve lhůtě do 30 dnů Kč 100,--                         
  • občané starší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji vydaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů - Kč 4 000,--      
  • občané mladší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji vydaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů - Kč 2 000,--     

Cestovní pas může převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

DOPORUČENÍ: Před cestou do zahraničí je dobré ověřit, jakou dobu platnosti pasu požaduje příslušný stát. Tyto informace stejně jako informace o platných vízech v cestovních dokladech, kterým končí platnost, poskytnou příslušné zastupitelské úřady. 

Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, jsou u občanů vedeny následující osobní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, rodné číslo, datum a místo narození, státní občanství, rodinný stav, datum uzavření manželství, údaj o omezení svéprávnosti k právním úkonům, adresa místa trvalého pobytu, datum úmrtí, číslo a druh vydaného cestovního dokladu, datum vydání a datum převzetí cestovního dokladu, datum skončení cestovního dokladu, označení úřadu, který cestovní doklad vydal, digitální zpracování fotografie a podpisu držitele, číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu, telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty.

Přízemí budovy nové radnice; kabinky č. 4 - 6 
Případné dotazy můžete posílat na pechalovam@p9.mepnet.cz