Jste zde

Výchovné problémy se synem, s dcerou (záškoláctví, toulání, drogy, alkohol, atp...)

Mám výchovné problémy se synem, s dcerou (záškoláctví, kázeňské přestupky ve škole, nerespektování rodičů, toulání, násilné chování, trestná činnost, experimentování s drogami, užívání alkoholu a jiných drog,….). Jak mi mohou na úřadě pomoci?

V případě problémů při výchově nezletilého dítěte se může rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu kontaktovat na kurátora pro děti a mládež na úřadě podle místa trvalého, příp. faktického bydliště dítěte. Podle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí vykonává kurátor pro děti a mládež preventivní a  poradenskou činnost, může zprostředkovat pomoc odborných zařízení, být v pravidelném kontaktu s dítětem a rodinou, v případě potřeby může také spolupracovat při řešení problému s opatrovnickým soudem a dalšími institucemi.

Pokud se tedy u Vašeho dítěte projevují výchovné problémy, využijte Vaše právo na bezplatnou pomoc a obraťte se na příslušného kurátora pro děti a mládež na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud se problém týká užívání nealkoholových drog, je možné konzultovat další postup pomoci s protidrogovým koordinátorem oddělení sociální péče a prevence, který poskytne rady také (k) dospělé osobě užívající drogy.

Související odkazy