Jste zde

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa trvalého pobytu (sídla) držitele psa

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku této skutečnosti a rovněž každou změnu, která by měla vliv na výši poplatku. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazby poplatku

 • za jednoho psa
  1.500,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa
  2.250,- Kč
 • za psa drženého v rodinném domě
  600,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa drženého v rod. domě
  900,- Kč
 • držitelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu
  200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele důchodu
  300,- Kč
 • právnická osoba, která užívá psa k hlídání objektu
  600,- Kč
 • právnická osoba za druhého a každého dalšího psa k hlídání objektu
  900,- Kč

Splatnost poplatku

splatný bez vyměření

sazba nižší 600,- Kč do 31. března

sazba vyšší 600,- Kč ve dvou splátkách

1. splátka: do 31. března

2. splátka: do 31. srpna

Osvobození a úlevy

osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán stupeň mimořádných výhod

osvobozen držitel psa služebního sloužící Policii ČR, městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

osvobozeni psi umístěni v útulcích

osvobozeni psi převzati z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí

úleva z roční sazby poplatku ve výši 350,- Kč bude poskytnuta držiteli, který nechá psa označit mikročipem a současně nechá zanést do databáze MHMP. Na úlevu má držitel psa nárok splněním obou podmínek až rokem následujícím, po dobu dvou let.

Doklady

 • průkaz totožnosti
 • doklad o přiznání důchodu (v případě nižší sazby poplatku)
 • doklad o převzetí psa z útulku
 • případně očkovací průkaz psa (čárový kód mikročipu)

Držitel je povinen odhlásit psa z evidence ÚMČ Praha 9

 • v případě úhynu psa
 • při změně trvalého bydliště 
 • při změně držitele

Kontaktní osoba

Dana Nedvědová

Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

Tel.: 283 091 249, e-mail: nedvedovad@praha9.cz

Související odkazy