Jste zde

Nálet na Prahu 25. března 1945

Pouze čtyřicet pět dní před koncem druhé světové války v Evropě - 25. března 1945 - uskutečnili Američané letecký nálet na obvod Prahy 9, ve kterém ničivá smršť bomb a výbušnin zanechala nejen trosky domů, továren, znamenala ale i obrovské ztráty na lidských životech, bohužel mnoho mrtvých i těžce raněných.

Po skončení leteckého poplachu se obyvatelům, kteří přežili, naskytla tragická podívaná. Celá oblast byla postupně zahalena hustou clonou černého dýmu a prachu. Nejvíce byly postiženy Vysočany a jejich dnešní libeňská část, Kbely, Satalice. Postiženy byly rovněž Čakovice, Letňany, Střížkov a Vinoř. Méně byly poničeny Dolní a Horní Počernice, Hloubětín, Kyje a Prosek.

Výsledek bombardování v několika vlnách trvající přes hodinu byl hrozný. Byly zničeny hodnoty veliké ceny. Od Balabenky nebylo možné ulicemi projet a někde ani projít. Všude byla spousta sutin, rozbitého skla, tašek, směsice různých zdeformovaných železných konstrukcí. Místy byly ulice zataraseny zřícenými objekty až do výše druhého patra. Místy byla těžce poškozena i veřejná vodovodní, plynovodní, kanalizační a jiná zařízení.

Obětí na lidských životech bylo podle matrik uložených na ONV Praha 1, Vodičkova ulice, celkem 369 a 416 osob bylo zraněno a léčeno. Nejsou uvedena drobná zranění. Zabití z oblasti Vysočan byli z jednotlivých zasažených objektů sváženi do kostela Krista Krále ve Vysočanech a zranění byli většinou léčeni v nemocnici na Bulovce.

Hmotné škody dosáhly jedné a tři čtvrti miliardy korun v tehdejší měně. Sto budov bylo srovnáno se zemí, dalších šedesát téměř zničeno a 1200 poškozeno. Vysočanský průmysl ztratil šedesát objektů, mezi nimi továrny takového významu, jako byly Českomoravské strojírny s oddělením automobilky Praga, kde škody činily 920 milionů korun.

Vysočany, Libeň

Náletu na Vysočanskou oblast se zúčastnilo 300 letounů a jen na libeňskou část ČKD bylo svrženo 108 těžkých tříštivých bomb ve váze 500 kg. Následující požár mechanických dílen, plechárny a jiných dílen dílo zkázy dokonal. Nejhůře na tom byla Pragovka. V době, kdy už konstruktéři a dělníci připravovali mírovou výrobu nákladních vozů RN a osobních Praga-Lady, byly tyto velké naděje zklamány; devadesát procent výrobních objektů bylo zničeno, z 1676 obráběcích strojů zachráněno pouze 957. Zničeny byly i byty dělníků.

 V Českomoravských strojírnách bylo zničeno 171 500 m² podlahové plochy dílen a 28 700 m² podlahové plochy kanceláří

Jiným značně poškozeným továrním objektem byla továrna na průmyslové laky Tebas ve Vysočanech. Továrna byla ze 70 % zničena. Odvezeno bylo 1270 aut sutin a 17 aut starého železa.

V ulicích Vysočan a jejich libeňské části nastal po hlášení poplachu útěk do domů a v domech do úkrytů. I zde se rozpoutalo peklo. Po ukončení poplachu byly ulice zamlženy prachem a houstnoucím kouřem. Tam, kde dopadly bomby, naskytl se strašlivý pohled. Zhroucené domy, železné nosníky zkroucené jako vlásenky, červené záblesky vyšlehujících plamenů. S motorovými vozidly přijížděly hasičské sbory a zdravotnická služba, čety policie a protiletecké policie a zasahovaly na ohrožených místech. Kdo byl v krytu, ten se zachránil, nebo byl zachráněn.

V blízkosti postižených míst byla zřízena improvizovaná nemocnice, kde se dostávalo první pomoci vážněji zraněným. Především se zachraňovali lidé z nedostupných krytů. Obyvatelé zachraňovali majetek z rozbitých domů, sváželi slamníky na přechodné ubytování apod. Jednotky technické pomoci obnovovaly veřejná zařízení. Všude byl stejný obraz zkázy: ohořelé zdi, hromady kamení a cihel, kráter vedle kráteru, zkroucené trámy a oblaka prachu. Téměř všechny střechy byly poškozené a některé byly bez krytin. Ve vysočanské oblasti bylo zničeno 93 domů, poškozeno těžce 187 a lehce 1151.

Pro účinnou pomoc bylo zřízeno několik poboček stavebního úřadu hl. m. Prahy, odbor 12 se sídlem ve vysočanské radnici, ve škole v Nových Vysočanech, ve Svobodárně v Libni a jinde.

Postiženým byl v rámci okamžitých opatření rozdáván tuhý lepenkový papír jako náhrada za vytlučená skla. Spotřebovalo se ho několik vagónů. Již druhý den po náletu byla poškozeným dávána prkna, dehtový papír, hřebíky a jiný materiál pro nejnaléhavější opravy.

Z nejznámějších továren byly poškozeny tyto průmyslové podniky:

Českomoravské strojírny, Kolbenka, hlavní sklady firmy Meinl. Mostárna a továrna na stroje bratří Prášilů, Tip-Top - továrna na obuv, nádražní budova Libeň-horní, Siwa - továrna na jemné kůže, libeňský lihovar, Grodecký a Polák - továrna na kovové zboží, A. Novotný - továrna na celuloidové zboží, Hewe - elektronická továrna, Ossa - chemická továrna, Vysočanská mlékárna, F. Odkolek - parní mlýny, Dr. Ing. F. Otto - chemická továrna, Fistag - továrna na barvy, Tebas - továrna na průmyslové laky, Strnad a Vaníček - továrna na nábytek, M. Gerstl - továrna na nábytek, H. Jirát - továrna na překližky, St. Staffen - továrna barevných kříd, K. Novotný - továrna na stroje a slévárna, M. Wilhelm - továrna na drátěné ploty, Hejduk a Faix - továrna čerpadel, Vojnarova parní prádelna, Servotechna - továrna na nástroje, Medice - továrna na lučebniny a léčiva, F. Židlický - lučební továrna, Marconi -  továrna rouhlasových přístrojů, O. Vitáček - továrna na žitnou kávu, Spalovací stanice města Prahy, Vacuum Oil Comp. – skladiště minerálních olejů aj.

Při požáru v Českomoravských strojírnách shořely všechny podklady ve výrobní kanceláři i většina těch podkladů v dílnách, kartotéky materiálu i přípravků, veškerá evidence rozpracovaných zakázek.

Kbely, Letňany, Čakovice…

V oblasti obcí obklopujících letiště Kbely, Letňany a Čakovice se denně množily letecké nálety. Zaměstnanci i občané museli i osmkrát utíkat do krytů. Na tuto oblast byly shazovány v 17 vlnách zápalné a tříštivé bomby o váze 1-5 kg, svázané ve věncích po šesti kusech.

Na oblast Kbel a okolí bylo shozeno asi 42 000 bomb. Věcné škody byly značné, více než tři čtvrtiny domů byly poškozeny. Velké škody byly způsobeny na letišti. Letadla byla umístěna v polích pod stromy a u cest na obvodu bažantnice u Kyjí. Proto bylo letiště bombardováno v tak širokém okruhu.

V Letňanech byl kromě letiště zasažen a velmi poškozen závod Letov. Jedna velká hala vyhořela se skladem, ostatní byly poškozeny. Na letišti Kbely a Letňany bylo zničeno na zemi 88 letadel a 51 poškozeno.

V Satalicích byly bomby shazovány na háj, kam bylo v předvečer náletu ukryto větší množství letadel. Bomby byly shazovány i na obec a okolí obce. I tady byly následky hrozné. Ve 165 domech byla vytlučena okna, střechy domů a byty byly zničeny nebo poškozeny.

Podobně i ve Vinoři, v Kyjích, v Čakovicích, ale i Střížkov, Letňany, Satalice. Bylo přerušeno elektrické vedení, telefonické spojení s Prahou a poškozena železniční trať.

Počty těch, kteří při náletu 25. března 1945 zahynuli:

                                                 Obětí celkem         z obvodu         mimo obvod

 1. Vysočany, libeňská část           79                   36                   43

 2. Vysočany                        40                   40                   -

 3. Čakovice                         23                   19                   4

 4. Dolní Počernice             2                    2                    -

 5. Horní Počernice             2                     2                    -

 6. Hloubětín                           3                  3                    -

 7. Kbely                                            113                 97                   16

 8. Kyje                                                 8                  4                    4

 9. Letňany                           3                     3                    -

10. Prosek                            2                    2                    -

11. Satalice                          59                   57                   2

12. Střížkov                          14                   14                    -

13. Vinoř                               19                   14                    5

14. Dolní Chabry                            1                    -                     1

15. Nebušice                                   1                    -                     1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                             369                 293                       76

 

Ze vzpomínek pamětníků na březnové události roku 1945

Jen nejstarší občané Vysočan a nejbližšího okolí pamatují 25. březen před 70 lety. Toho dne, na Květnou neděli roku 1945, byla nádherná jarní pohoda. Nebe bylo modré a jasné, ani jeden mráček nebylo vidět. Blížilo se poledne, když oznámil rozhlas, že nad Rakouskem se objevil silný bombardovací svaz, směřující na sever. Ulice se rychle vyprazdňovaly, nikdo nechtěl riskovat. V paměti ještě byly nedávné zkušenosti z náletu na historické části Prahy.

            V 11 hodin 45 minut ohlásil hlasatel, že se ku Praze blíží svaz těžkých bombardovacích letadel. Uplynuly sotva dvě minuty a z rádia se ozvalo znovu: „Nepřátelská letadla se nacházejí 75 km od Prahy.“ Sotva to dořekl, bylo slyšet zvuk leteckých motorů, detonace a silné výbuchy. Nálet trval přes hodinu a jeho cílem byly hlavně Vysočany, libeňská část dnešní Prahy 9, Hloubětín a Prosek. Nálet způsobil nedozírné škody v samém závěru války, kdy Německo bylo již prakticky poraženo, a těšili jsme se na život v míru.

            Vysočanské ulice byly plné sutin, tašek a skla z rozbitých domů. Záchranné práce znesnadňoval příkrov kouře a prachu, který se vznášel nad troskami a znesnadňoval dýchání a orientaci. Trosky byly stále v pohybu, do nářku raněných a jejich volání o pomoc se ozýval hřmot neustále padajících trosek a sypání suti. Na několika místech ještě dlouho po náletu zuřily požáry, jinde se ulicemi valily proudy vody. Na vysočanském náměstí zela od výbuchu bomby ohromná jáma s vyvrácenými tramvajovými kolejnicemi a všude kolem spoušť, prach, kouř…

           

Shrňme si věcná fakta:

            Dne 25. 3. 1945 provedlo 650 těžkých bombardovacích letadel americké 15. letecké armády nálet.
Útok byl veden v době od 11.48 do 13.02 hodin od jihozápadu na Libeň, Vysočany, Střížkov, Prosek a Hloubětín. Současně byla bombardována letiště a letištní zařízení ve Kbelích a Letňanech, dále Čakovice, Ďáblice, Vinoř, veleň, Satalice a Počernice. Bombardovací letouny nalétávající ve vlnách, shazovaly trhavé pumy a hmotnosti 2150 kg. První vlna svrhla pumy na Libeň a Vysočany v 11. 48 hodin, další v 11.51, 11.54 a ve 12.00 hodin. Ve 12.17 dopadaly na Vysočany a Libeň pumy z 28 těžkých letounů, které přiletěly od východu.

            Pak následovaly čtyři nejtěžší údery z jihovýchodu. Ve 12.22 zaútočilo na tuto oblast 25 letounů, na Letňany a Čakovice třináct. Ve 12.28 svrhlo pumy na Kyje a Počernice 41 letounů. Ve 12.45 skupina 13 letadel, která přiletěla od severovýchodu, napadla Kbely, Letňany, Vysočany a Libeň. Ve 12.50 provedlo 53 letounů, které přiletěly ze tří směrů - od západu, severu a východu - poslední mohutný úder na tuto oblast. Nálet ukončilo 13 letounů ve 13.02 hodin útokem na Kbely.

            Kromě průmyslových závodů a dalších podniků na Devítce byly zničeny i nejstarší vysočanské památky - vysočanská tvrz a empírový domek čp. 13 na Královské třídě, Špitálský dvůr.

             V Čakovicích bylo zasaženo 31 domů, 68 osob bylo zraněno a 28 lidí zemřelo.

            Ve Vinoři bylo 180 domů zničeno, 350 poškozeno. Zásahem bomby utrpěl škodu i vinořský kostel Povýšení sv. Kříže. Při náletu zahynulo 49 osob, raněných bylo 290 osob.

            V satalicích bylo zničeno 154 domů a stejně tolik jich bylo poškozeno. Mrtvých bylo 30, zraněných 276.

            V Počernicích byly zničeny 4 domy.Krátery po bombách přerušily železniční trať z Vysočan do Satalic a silnici z Vysočan do Brandýsa n. L. Bombardování zde připravilo o život 3 osoby a 21 jich bylo zraněno.

Podle vzpomínek a záznamů členů Vlastivědného klubu Prahy 9 M. Schneidrové, J. Ženožičky, B. Petraše, M. Jandové, K. Johnové, J. Piskáčka, J. Pšenského, V. Synkové, J. Jonáka, H. Stuchlíkové a z archivních dokladů

zpracoval Miroslav Kuranda

Bombardování ve Vysočanech a v Libni v březnu 1945